CleanTech en Energie

In lijn met de klimaatambities van geen CO2 uitstoot in 2050 streeft het VK naar het vergroenen van de Britse economie. Het VK is de grootste producent van wind-op-zee, maar investeert ook veel in technologieën en innovaties op het gebied van Cleantech en Energie in sectoren zoals water, bouw en waterstof. Hierin is vaak sprake van cross-sectorale toepassingen. In het VK is Cleantech een belangrijke groeiende sector waar de komende jaren door de Britse overheid £2,5 miljard in wordt geïnvesteerd. Er groeien  ook meerdere regionale ecosystemen waarin startups, bedrijfsleven, academici en investeerders nauw samenwerken.

Essex

Water

Nederland heeft wereldwijd een sterke reputatie op het gebied van watermanagement. Of het nu gaat om te weinig of te veel water, water dat zich niet op de juiste plek bevindt of water dat niet schoon genoeg is: Nederlandse bedrijven hebben door de eeuwen heen uitgebreide kennis en ervaring opgedaan in het vinden van kwalitatieve en duurzame oplossingen om delta’s te beschermen.

Het VK heeft met enige regelmaat te kampen met overstromingen, de meest recente in februari van 2020. De Britse en Nederlandse overheid wisselen regelmatig ideeën en ervaringen uit om de toekomstige weerbaarheid van het Verenigd Koninkrijk tegen overstromingen te vergroten. De behoefte van Britse partijen, zowel uit de private als publieke sector, om samen te werken met Nederland is groot. De combinatie van Nederlands innovatief onderzoek en de praktische operationele ervaring van het VK vormt een waardevolle basis voor kennisuitwisseling. Meer informatie over wat de Britse overheid doet op het gebied van water, kunt u vinden in het Britse waterbeleid.

Deltatechnologie

Nederland staat bekend om zijn deltawerken en Britse overheden werken graag samen met Nederlandse partijen. Royal HaskoningDHV, Van Oord en Arcadis zijn al zeer actief op de Britse markt. Voorbeelden van projecten zijn de uitvoering van een zandmotor die gerealiseerd werd in Bacton aan de oostkust, en de Medmerry realignment aan de zuidkust. Beide projecten zijn gebaseerd op Nederlandse kennis en expertise van Building with Nature. Maar ook kleinere bedrijven hebben opdrachten weten binnen te slepen. Klimaatadaptatie en weerbaarheid zijn thema’s die veelal onder de aandacht worden gebracht. Van decentrale overheden tot brancheorganisaties, binnen het VK bestaat de behoefte om samenwerking op verschillende gebieden, waaronder overstromings- en kusterosiebeheer en waterzekerheid, te verdiepen. Dit biedt kansen voor de Nederlandse watersector. Tevens zijn in de afgelopen jaren projecten gestart in het VK met behulp van het Nederlandse subsidieprogramma Partners voor Water.

Watertechnologie

Daarnaast liggen er kansen op andere gebieden zoals innovatie in water technologie. Nederland kent veel innovatiekracht op thema’s zoals afvalwaterzuivering, Om Nederlandse bedrijven te helpen om zaken te doen op de Britse markt werkt de ambassade nauw samen met bijvoorbeeld het Netherlands Water Partnership (NWP), RVO en Rijkswaterstaat.

Wind op zee

Met 36% van het totaal geïnstalleerde vermogen in de wereld is het Verenigd Koninkrijk een terechte leider te noemen op het gebied van windenergie op zee. In 2018 leverde het Verenigd Koninkrijk 45% van de totale Europese capaciteit aan windenergie. Ook bevonden zich 38 operationele windparken op zee en kwam er weer 1.764 MW bij. Het totale vermogen van wind op zee in de Britse wateren bedraagt momenteel 9.9 MW.

Het Britse ministerie van Energie kondigde in september 2019 een nieuwe aanbestedingronde (Round 4 genaamd) aan voor ten minste 7GW aan nieuw vermogen aan offshore windparken. Deze aanbestedingsronde startte in oktober 2019 en loopt tot de herfst van 2020. De ambitie is om in 2030 tenminste 30 GW aan windenergie te produceren.

Nederlandse bedrijven zijn zeer actief in deze sector in het Verenigd Koninkrijk en blinken met name uit in (bodem)onderzoek, installatie van windturbines, funderingen, onderhoud, en ontwerp en bouw van schepen en havens. De grote ambities van de Britse regering op het gebied van windenergie bieden nog veel meer kansen voor Nederlandse bedrijven in deze sector.

Waterstof
©Shutterstock

Waterstof

Het VK zet net als Nederland actief in op waterstof. Waterstof heeft de potentie om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van o.a. mobiliteit, de bebouwde omgeving en de industrie.

Nederland en het VK zijn beiden voorlopers op het gebied van innovaties die nodig zijn voor het creëren van een wereldwijde waterstofeconomie. Op dit moment staan met name de ontwikkeling van technologieën zoals hydrolyse en batterijtechnologie en een verdere kostenreductie centraal in de toepasbaarheid van waterstof in het energiesysteem.

Het Britse ministerie voor Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) heeft eerder GBP 4.9 miljoen toegekend in het kader van een Hydrogen Supply competition en GBP 2 miljoen voor een Industrial Fuel Switching competition. Aangekondigd zijn een nieuwe ronde van GBP 100 miljoen voor een competitie om de productie van waterstof op te schalen en GBP 250 miljoen voor de oprichting van een Clean Steel Fund om decarbonisatie van de ijzer- en staalindustrie te stimuleren.

De overheidsprogramma’s van de Britse regering op het gebied van waterstof bieden kansen voor Nederlandse bedrijven om samen met Britse partners waterstoftechnologieën te ontwikkelen die essentieel zijn voor de overgang naar een duurzaam energiesysteem.

Circulair Bouwen

In het VK wordt met veel interesse gekeken naar oplossingen die bijdragen aan een duurzamere bouw- en infrastructuur industrie. Onder meer het thema retrofit staat hierin centraal. Een voorbeeld is de verduurzaming van huizen waarin wordt gekeken naar Energiesprong, de Nederlandse aanpak voor retrofit. Een rapport hierover werd vorig jaar door de Green Alliance, tijdens een door de ambassade georganiseerd seminar, een gepresenteerd.

De bouwsector is een van de grootste sectoren in het VK en in 2013 presenteerde de Britse overheid het rapport Construction 2025 waarin de visie voor de bouwsector werd gepresenteerd. Zo wordt er onder andere ingezet op halvering van de uitstoot van broeikasgassen. Er moeten meer  bouwprojecten worden gerealiseerd, meer geïnvesteerd worden in grote infrastructuur projecten en de transitie naar een duurzamere economie te stimuleren. Innovatie staat centraal en er wordt ingezet op halvering van het energiegebruik van nieuwe gebouwen in 2030. Dit alles biedt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven rondom het thema circulair bouwen.

Er is in Nederland veel kennis en expertise op het gebied van circulair, modulair bouwen en het verduurzamen van bestaande gebouwen.. De Nederlandse ambassade kan u helpen om in contact te komen met Britse (overheids)organisaties en private partijen.  

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Door de Britten te wijzen op Nederlandse oplossingen, ontwerpen en projecten en het bevorderen van samenwerking op het gebied van kennisuitwisseling brengen wij Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hier in het VK onder de aandacht.

Daarnaast staan we de sector bij waar mogelijk, doormiddel van missies, seminars of andere events gezamenlijk te organiseren.

Voor vragen is Terence Speijer  u graag van dienst op het gebied van CleanTech, vooral betreft de onderwerpen watermanagement en circulair bouwen. Voor meer informatie omtrent Energie, met name op het gebied van wind op zee en waterstof, kunt u terecht bij Tessel van Essen.