Energie en CleanTech

Minder afval en meer hergebruiken. Dat zijn de uitgangspunten van een circulaire economie. Nederland werkt hier naartoe en ook het Verenigd Koninkrijk steunt duurzame initiatieven. Er liggen dus volop kansen in het Verenigd Koninkrijk op dit gebied.

Essex

Watermanagement

Nederland heeft wereldwijd een sterke reputatie opgebouwd op het gebied van watermanagement. Of het nu gaat om te weinig of te veel water, water dat zich niet op de juiste plek bevindt of water dat niet schoon genoeg is: Nederlandse bedrijven hebben door de eeuwen heen uitgebreide kennis en ervaring opgedaan in het vinden van kwalitatieve en duurzame oplossingen om delta’s te beschermen.

Naar aanleiding van recente overstromingen in het Verenigd Koninkrijk hebben de Britse en Nederlandse overheid de mogelijkheden besproken om ideeën en ervaringen uit te wisselen om zo de toekomstige weerbaarheid van het Verenigd Koninkrijk tegen overstromingen te vergroten. De combinatie van Nederlands innovatief onderzoek en de praktische operationele ervaring van het Verenigd Koninkrijk vormt een waardevolle basis voor kennisuitwisseling. Meer informatie over wat de Britse overheid doet op het gebied van water, kunt u vinden in het Britse waterbeleid.

Deltatechnologie

Nederland staat bekend om zijn deltawerken en Britse overheden werken graag samen met Nederlandse partijen. Royal HaskoningDHV, Van Oord en Arcadis zijn al zeer actief op de Britse markt. Goede voorbeelden van projecten zijn de kleine uitvoering van een zandmotor die gerealiseerd wordt in Bacton aan de oostkust, en de Medmerry realignment aan de zuidkust. Beide projecten zijn gebaseerd op Nederlandse kennis en expertise van Building with Nature. Maar ook kleinere bedrijven hebben opdrachten weten binnen te slepen. Klimaatadaptatie en weerbaarheid zijn thema’s die veelal onder de aandacht worden gebracht. Van decentrale overheden tot brancheorganisaties, binnen het VK bestaat de behoefte om samenwerking op verschillende gebieden, waaronder overstromings- en kusterosiebeheer en waterzekerheid, te verdiepen. Dit biedt kansen voor de Nederlandse watersector. . Tevens zijn in de afgelopen jaren projecten gestart in het Verenigd Koninkrijk met behulp van het Nederlandse subsidieprogramma Partners voor Water.

Watertechnologie

Daarnaast liggen er kansen op andere gebieden zoals innovatie in water technologie. Nederland kent veel innovatiekracht op thema’s zoals afvalwaterzuivering, Om Nederlandse bedrijven te helpen om zaken te doen op de Britse markt werkt de ambassade nauw samen met bijvoorbeeld het Netherlands Water Partnership (NWP), RVO en Rijkswaterstaat.

Wind op zee

Met 36% van het totaal geïnstalleerde vermogen in de wereld is het Verenigd Koninkrijk een terechte leider te noemen op het gebied van windenergie op zee. In 2018 leverde het Verenigd Koninkrijk 45% van de totale Europese capaciteit aan windenergie. Ook bevonden zich 38 operationele windparken op zee en kwam er weer 1.764 MW bij. Het totale vermogen van wind op zee in de Britse wateren bedraagt momenteel 9.9 MW.

Het Britse ministerie van Energie kondigde in september 2019 een nieuwe aanbestedingronde (Round 4 genaamd) aan voor ten minste 7GW aan nieuw vermogen aan offshore windparken. Deze aanbestedingsronde startte in oktober 2019 en loopt tot de herfst van 2020. De ambitie is om in 2030 tenminste 30 GW aan windenergie te produceren.

Nederlandse bedrijven zijn zeer actief in deze sector in het Verenigd Koninkrijk en blinken met name uit in (bodem)onderzoek, installatie van windturbines, funderingen, onderhoud, en ontwerp en bouw van schepen en havens. De grote ambities van de Britse regering op het gebied van windenergie bieden nog veel meer kansen voor Nederlandse bedrijven in deze sector.

Bouw en Infrastructuur

De bouwsector is een van de grootste sectoren in het Verenigd Koninkrijk en in 2013 presenteerde de Britse overheid het rapport Construction 2025 waarin de visie voor de bouwsector werd gepresenteerd. Zo wordt er onder andere ingezet op halvering van de uitstoot van broeikasgassen. Aanleiding voor het rapport was om de industrie te transformeren om meer bouwprojecten te realiseren, te investeren in grote infrastructuur projecten en de transitie naar een duurzamere economie te stimuleren. Er is bijvoorbeeld meer dan £600 miljard pond beschikbaar gesteld voor investeringen in infrastructuur voor het komende decennium via het Industrial Strategy Challenge Fund.  

Circulair Bouwen
In het Verenigd Koninkrijk wordt met veel interesse gekeken naar oplossingen die bijdragen aan een duurzamere bouw- en infrastructuur industrie. Het doel van het Industrial Strategy Challenge Fund is om vier zogeheten Grand Challenges te adresseren waaronder Clean Growth. Innovatie staat hierin centraal en er wordt ingezet op halvering van het energiegebruik van nieuwe gebouwen in 2030. Dit biedt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven rondom het thema circulair bouwen.

In Nederland zijn er veel bedrijven actief die zich richten op innovaties binnen de bouwsector. Er bestaat veel kennis en expertise op circulair en modulair bouwen. Ook zijn er al enkele Nederlandse bedrijven actief in het Verenigd Koninkrijk in bouw- en infrastructuur projecten. De Nederlandse ambassade kan u helpen om in contact te komen met Britse (overheids)organisaties.  

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De ambassade blijft werken aan het opbouwen van goodwill en versterken van het ‘merk Nederland’. Door de Britten te wijzen op Nederlandse oplossingen, ontwerpen en projecten en het bevorderen van samenwerking op het gebied van kennisuitwisseling brengen wij Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen verder onder de aandacht.

We organiseren regelmatig seminars en rondetafeldiscussies om zo de Nederlandse kennis en expertise nog beter bekend te maken bij de Britse stakeholder. De ambassade zet zich ook in op beleidsgebied. Daarnaast staan we de sector bij waar mogelijk, door het bespreekbaar maken van zaken als het coördineren van aanbestedingsprocedures, het harmoniseren van programma’s van onderzoeksinstituten en het stroomlijnen van technische en commerciële standaarden.

Voor vragen is Terence Speijer  u graag van dienst op het gebied van watermanagement, en voor meer informatie omtrent wind op zee kunt u terecht bij Tessel van Essen.