Kansen voor ondernemers in Tanzania

Wilt u weten welke kansen en trends er zijn in Tanzania? Het ambassadenetwerk houdt de lokale markt in de gaten. Onderstaand vindt u een overzicht van de sectoren waar de ambassade zich op focust. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de economische afdeling (dar-ea@minbuza.nl of +255 222 194 000).

Kansen en ontwikkelingen in het buitenland

De medewerkers van het ambassadenetwerk volgen de economische, innovatieve en maatschappelijke ontwikkelingen. En wijzen u op kansen, trends en behoeften bij lokale partijen en overheden. Bijvoorbeeld voor bepaalde producten of technieken. Ook kansen en ontwikkelingen op het gebied van innoveren en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en aanbestedingen houden zij goed in de gaten.

Bovendien houdt het ambassadenetwerk aanbestedingen in het buitenland en van internationale organisaties goed in de gaten.

Een overzicht van kansen vindt u op de portal Internationaal Ondernemen en in de app NL exporteert.

Marktrapporten en sectorrapporten

Het ambassadenetwerk stelt ook markt- en sectorrapporten op. U vindt hier ook rapporten van private partijen zoals banken. Zo bent u op de hoogte van de belangrijkste zakelijke ontwikkelingen in de lokale markt.

Kansen voor ondernemers in dit land of gebied

De kansen voor ondernemers in Tanzania liggen vooral in de volgende gebieden:

 • Landbouw
 • Energie
 • Infrastructuur
 • Financiele dienstverlening

De ambassade heeft bovengenoemde sectoren geidentificeerd als kansrijke sectoren met financiele dienstverlening als cross-cutting prioriteit. Deze sectoren komen overeen met de expertise van het Nederlandse bedrijfsleven en Nederlandse kennisinstituten op het gebied van land- en tuinbouw, energie, infrastructuur en financiele dienstverlening. Andere sectoren met investeringsmogelijkheden zijn toerisme, ICT en zakelijke dienstverlening.

Landbouw

De landbouwsector in Tanzania is erg belangrijk voor de economische groei in het land. In 2016 was 67% van de Tanzanianen werkzaam in de landbouw, al produceerden zij samen slechts 22.3% van het BNP. De landbouw heeft een aandeel van ongeveer 30% in de totale export en de sector kent een gemiddelde groei van 4% over de afgelopen 6 jaar. 90% van de gebruikte landbouwgrond is in handen van kleine boeren, die hun boerderij niet per se zien als bedrijf, maar vooral als een manier om zelfvoorzienend te zijn. De sector is daardoor nauwelijks geïndustrialiseerd.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

 • Landbouw: Vanuit Tanzania is er veel interesse voor Nederlandse expertise op het gebied van hoogwaardige zaden en het ontwikkelen van de agrarische waardeketen. Recentelijk heeft de Tanzaniaanse overheid toestemming gegeven voor het importeren van 14 nieuwe pootaardappel varianten vanuit Nederland.
 • Tuinbouw: Veel Nederlandse bedrijven in Tanzania investeren in de tuinbouw met het oog op export. Hoewel de tuinbouw nu nog slechts een klein percentage van de gehele landbouw sector vertegenwoordigt, laat de sector een groei van 6-10% zien in de afgelopen jaren. De renovatie van Kilimanjaro International Airport kan hier aan bijdragen. TAHA, de tuinbouwbrancheorganisatie, heeft zich dan ook als doel gesteld een jaarlijkse exportwaarde van $1 miljard te bereiken in 2018 en hoopt dit te zien stijgen naar $1.85 miljard in 2020.
 • Veeteelt: De Tanzaniaanse overheid streeft naar het verbeteren van de productiviteit in de veeteelt industrie. Kansen voor Nederlandse bedrijven liggen hierbij in de ontwikkeling van de veevoer ‘value chain’ en het versterken van het genetisch potentieel van vee.

Voor meer informatie zie:

 • Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries
 • SAGCOT – SAGCOT is een multi-stakeholder partnerschap met als doel landbouw potentieel in de regio’s in het zuiden snel te ontwikkelen en landbouw bevorderende investeringen te stimuleren.
 • TAHA – TAHA is een brancheorganisatie die streeft de belangen van alle actoren in de waardeketen van de tuinbouw te bevorderen.
 • ACT – ACT is de overkoepelende organisatie van de agrarische private sector in Tanzania en streeft ernaar de verschillende partijen in de sector te verenigen om samen een beter economisch en organisatorisch klimaat te bewerkstelligen.
 • AGRA – AGRA is een regionaal initiatief dat via collaboratieve partnerships probeert de uitdagingen waar Afrikaanse boeren mee geconfronteerd worden te overkomen.

Energie

Gasreserves

Begin van deze eeuw werden grote hoeveelheden gas gevonden in Tanzania. In totaal heeft Tanzania op dit moment 57 TCF (trillion cubic feet) aan bewezen gasvoorraden. Dit komt een heel eind in de richting van wat Nederland in Groningen heeft. Het overgrote deel van deze reserves bevinden zich op grote diepte. Deze gasreserves kunnen een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling van Tanzania maar bieden zeker ook kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederland heeft de afgelopen jaren Tanzania geholpen om bij het opzetten van haar gassector, de jaren ervaring met in Groningen kwamen daarbij goed van pas. De discussies over exploitatie van de reserves tussen de Tanzaniaanse overheid en de internationale oliemaatschappijen(IOC’s) zijn in volle gang. Verwachtingen zijn echter dat het nog wel enige tijd zal duren voordat investeringen zullen plaatsvinden.

 Hernieuwbare energie

Aangejaagd door de klimaatverklaring van Parijs (COP 21) en de Sustainable Development Goals (SDG’s) is de aandacht voor hernieuwbare energie in Tanzania de afgelopen jaren fors toegenomen. Tanzania heeft veel, en grotendeels ongebruikt, potentieel voor hernieuwbare energie. Waterkracht speelde al lange tijd een belangrijke rol bij de opwekking van stroom, maar aandacht voor windenergie, zonne-energie, biogas, en geothermische energie neemt toe. De hernieuwbare energie sector is een dynamische sector waar steeds meer kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven zich gaan voordoen en die bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van Tanzania.

Voor meer informatie zie:

Infrastructuur

Het onderhouden, verbeteren en ontwikkelen van infrastructuur is erg belangrijk voor Tanzania. Economische activiteiten op allerlei gebieden worden momenteel ondermijnd door een onbetrouwbaar transportnetwerk. Als Tanzania zich wil ontwikkelen, zal het grote investeringen in infrastructuur moeten blijven doen.

Tanzania heeft zich de laatste jaren toegelegd op enkele grote projecten, zoals het upgraden van vliegvelden en havens. Ook wordt er veel geïnvesteerd in het wegennetwerk en spoorwegen. Verschillende Nederlandse bedrijven zijn betrokken bij deze projecten en de Nederlandse ambassade ondersteunt deze bedrijven daar waar mogelijk.

Daarnaast betekent de ontdekking van gas- en oliereserves dat ook daar op termijn een infrastructuur voor moet worden opgebouwd.

De Nederlandse ambassade ontwikkelt samen met de gemeente Dar es Salaam (5 miljoen inwoners) een gezamenlijk actieplan voor de aanpak van Solid Waste management.

Voor meer informatie zie:

Financiële dienstverlening

De vraag naar financiële dienstverlening in Tanzania neemt nog altijd toe. Het land heeft een groot aantal banken, maar de kwaliteit van deze is niet altijd goed en een bankrekening hebben is niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Mobiel bankieren daarentegen is erg populair en het aantal gebruikers blijft groeien.

De ambassade werkt samen met Tanzaniaanse en Nederlandse financiële instellingen om kennis uit te wisselen en capaciteit te vergroten. Gelijktijdig promoot de ambassade hiermee het bestaan van verschillende bedrijfsondersteunende instrumenten als DRIVE, DGGF en FDOV, die kunnen worden ingezet voor ontwikkelingsprojecten.

Een goed voorbeeld van een Nederlands bedrijf actief in de Tanzaniaanse financiële sector is Rabobank. Rabobank heeft een aandeel van 35% in de National Microfinance Bank in Tanzania. Momenteel wordt ook gekeken hoe Nederlandse bedrijven Tanzania kunnen ondersteunen bij boekhoud- en belastingactiviteiten.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de economische afdeling van de Nederlandse ambassade. U kunt bellen naar +255 222 194 000 of e-mailen naar dar-ea@minbuza.nl (economische afdeling) of dar-lnv@minbuza.nl (landbouwafdeling).

Mogelijk komt u in aanmerking voor een subsidie; bekijk hiervoor de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ( www.rvo.nl).