Beleid

Ambassade Lissabon draagt het internationaal buitenlandbeleid van Nederland in Portugal uit. De ambassade zet zich hierbij in op verschillende terreinen: politiek, economie, handel, landbouw, pers, publieksdiplomatie en defensie.

 

Politiek
Telefoonnummer: +351 213914912
E-mail: lis@minbuza.nl

De ambassade in Lissabon is verantwoordelijk voor de behartiging van de Nederlandse politieke belangen in Portugal: bij de Portugese overheid, maar bijvoorbeeld ook bij politieke en maatschappelijke organisaties. Ook volgt de ambassade het Portugees EU- en buitenlandbeleid en de binnenlandse politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Portugal. De prioritaire thema’s hangen nauw samen met de internationale en Europese actualiteit. De continue verzorging en verdieping van de bilaterale betrekkingen zijn eveneens een belangrijk aandachtspunt.
 

Economie en Handel, inclusief Landbouw
Economie en Handel
Telefoonnummer: +351 213914912
E-mail: lis-ea@minbuza.nl
Landbouw
Telefoonnummer: +351 213914919
E-mail: lis-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgriLisbon

De ambassade ondersteunt Nederlandse ondernemers bij het betreden van de Portugese markt. U kunt bij ons terecht voor zowel marktinformatie als praktische wenken bij het zakendoen in Portugal. Handelsaanvragen kunt u voorleggen aan lis-ea@minbuza.nl. De ambassade verzorgt verder de berichtgeving over kansen en kansrijke sectoren voor het Nederlandse bedrijfsleven in Portugal aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en organiseert handelsbevorderende activiteiten. Een andere belangrijke taak is het verzorgen van financieel-economische rapportage voor de relevante ministeries in Nederland.
Ook richt de ambassade zich op het ondersteunen van het Nederlands agrarisch bedrijfsleven bij activiteiten op de Portugese markt (Marktfacilitatie); het leveren van landbouwpolitieke en –economische informatie en advies op de beleidsterreinen van agro en voeding (Beleidsadvisering) en het desgewenst voorbereiden en uitvoeren van bilaterale samenwerkingsprojecten (Samenwerking).

Pers en Publieksdiplomatie
Telefoonnummer: +351 213914914/04
E-mail: lis-ppd@minbuza.nl
Facebook: https://www.facebook.com/EmbaixadaHolandaPortugal
 

De ambassade onderhoudt de perscontacten van de post en beoogt een realistisch en positief beeld van Nederland in Portugal uit te dragen. Een goed begrip van de Nederlandse context, cultuur, samenleving en beleidsdoelstellingen draagt bij aan een goede positie van Nederland en vormt de basis voor het aangaan van duurzame en wederzijds voordelige relaties.
Pers en Publieksdiplomatie fungeert als kenniscentrum voor onderwijs, sport, toerisme, cultuur, sociale zaken en mensenrechten en verstrekt algemene informatie aan een breed publiek over Nederland en de Nederlandse samenleving. Een andere taak is het verzorgen van rapportage over maatschappelijke thema's in Portugal voor de relevante ministeries in Den Haag.

Defensie
Telefoonnummer: +33 140623384
Bij geen gehoor:
Telefoonnumer: +33 140623342
E-mail: par-defat@minbuza.nl

Telefoonnummer: +351 213914912
E-mail: lis@minbuza.nl

De defensieattaché vormt met zijn afdeling een onderdeel van een Nederlandse ambassade. Hij is voor en namens de Commandant der Strijdkrachten belast met het behartigen van de belangen van de Nederlandse defensieorganisatie én van de Nederlandse militairen die in zijn verantwoordelijkheidsgebied werken. De defensieattaché begeleidt onder andere bezoekaanvragen van Defensie en geleidt diplomatieke aanvragen door voor gebruik van het luchtruim en (lucht)havenfaciliteiten.
De defensieattaché treedt tevens op als militair adviseur van de ambassadeur voor defensieaangelegenheden. Hij werkt daarvoor nauw samen met andere voor hem relevante afdelingen binnen de ambassade én de attachés van andere vakdepartementen.
De defensieattaché is belast met het verzamelen en rapporteren van gegevens die uit militair-politiek, militair-economisch, operationeel, strategisch, tactisch, technisch of historisch oogpunt van belang kunnen zijn voor de politieke en militaire leiding van het Ministerie van Defensie. Hij onderhoudt daarvoor niet alleen contacten met militaire en civiele autoriteiten van het betrokken land, maar ook met attachés en personen van andere landen die hem bij de uitoefening van zijn taak van dienst kunnen zijn.
De functie van defensieattaché voor Portugal wordt vanuit Parijs (Frankrijk) door de aldaar gestationeerde adjunct-defensieattaché vervuld.