Topsector: Energie

Energiesector in Nederland

Nederland staat bekend als een innoverend land dat bij wil dragen aan duurzame groei. De Nederlandse overheid heeft als doel om voor 2050 een compleet systeem van duurzame en toegankelijke energie op te zetten. Om dit doel te bereiken wilde overheid de Co2 uitstoot verminderen met 95% in vergelijking met de uitstoot geregistreerd in 1990 (we maken nu een vergelijking van 2017 met 1990… Is dat niet een heel erg lange periode?). Daarnaast heeft Nederland als doelstelling om 40 % van haar elektriciteit op te wekken uit duurzame bronnen, zoals windenergie-parken in de Noordzee, zonne-energie en het gebruik van biomassa. Om innovatie op dit gebied te stimuleren, wordt het gebruik van nieuwe duurzame technologieën gesubsidieerd door de Nederlandse overheid.

De gassector is ook van groot belang voor Nederland. Ons land heeft meer dan 50 jaar ervaring in deze sector,  waardoor we een zeer belangrijke speler zijn geworden op de Europese markt. Nederland staat bekend als een belangrijke producent van gas en de hoogwaardige technologie en er bestaan al jarenlang samenwerkingsverbanden op gebied van het efficiënte gebruik van energie ssen de industrie, overheid en verschillende kennisinstituten. Mede hierom is de Nederlandse energie-industrie een van de efficiëntste ter wereld.

Meer informatie over de Nederlandse energiesector is te vinden op: http://topsectorenergie.nl/english/

Energiesector in Peru

De Peruaanse overheid heeft als doel gesteld om 5% van haar elektriciteit op te wekken uit duurzame bronnen (Waterkrachtcentrales niet meegerekend) voor 2021. Peru heeft immense potentie op het gebied van duurzame energie. De potentie in de windenergie zonne-energie, biomassa, geothermische energie is zeer groot en voor een groot deel nog niet gedetailleerd in kaart gebracht. Echter het huidige aandeel van duurzame energie in de matrix is zeer klein vergeleken met het grote potentieel. Peru is de op drie na grootste producent van aardgas in Latijns Amerika en er is nog een groot potentieel dat nog niet is aangeboord.

De vraag naar energie is in Peru in de afgelopen 20 jaar met een gemiddelde van 7 % gestegen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen is het noodzakelijk om de productie op te voeren, niet door te investeren in fossiele brandstoffen, maar juist in duurzame technologieën

Peru heeft zich ten doel gesteld om voor 2021 100% van de bevolking toegang te geven tot elektriciteit. In 2016 had 95.8% van de bevolking toegang in vergelijking met slechts 70.3% in 2003. Om het gat te dichten zijn er grote investeringen nodig, voornamelijk in de landelijke gebieden. Het Ministerie van Energie en Mijnbouw heeft aangekondigd dat het 346.2 miljoen sol (100 miljoen euro) zal investeren in 2017 in 98 projecten om zo toegang tot elektriciteit uit te breiden met 70.000 huishoudens. Nederlandse kennis en ervaring kunnen van grote waarde zijn voor Peru om deze doelstelling te halen. De ervaring met zonne-energie en biomassa/biogas kunnen van grote waarde om landelijke populaties, zonder toegang tot het elektriciteitsnet, te voorzien van energie.

Daarnaast zijn er veel kansen met betrekking tot energie-efficiëntie. Dit betekent onder andere het installeren van zuinigere energiesystemen bij bedrijven en overheden.

Samenwerking

Op het gebied van energie werken Nederland en Peru al samen op de via projectfinanciering en kennisoverdracht/strategische advisering.

Projectfinanciering door:

 • Nederlandse Ontwikkelingsbank (FMO)
 • Energising Development (ENDEV) is een fonds voor het financieren van projecten in  zonne-energie, kleine waterkrachtcentrales, uitbreiding van het elektriciteitsnet en  biogasinstallaties
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Kennisoverdracht en strategische advisering

 • Bevat onder meer de overdracht van technologie en innovatie op het gebied van energie-efficiëntie en het opwekken van duurzame energie. Nederland beschikt over verschillende universiteiten en kennisinstituten die de counterpart zouden kunnen worden van publieke en private instituten in Peru.
 • Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is wereldspeler op het internationale toneel op het gebied van energie-innovatie. Het beschikt over ruimschootse ervaring in zonne-energie, windenergie, biomassa, afvalverwerking, energie-efficiëntie, isolering en circulaire economie. Daarnaast geeft ECN politiek advies in de energie sector. Met regelmaat werkt het samen met de private sector en overheden in zowel Nederland als in het buitenland.
 • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) is het grootste Nederlandse kennisinstituut voor bedrijven, overheden en NGO’s. TNO zet zich in voor het creëren van sociale en economische toegevoegde waarde in vijf sectoren
  • Energie: van fossiele bronnen naar duurzame bronnen.
  • Industrie: van economische stilstand naar hoogwaardige technologische groei.
  • Gezond leven: van ziekte en behandeling naar gezond leven en gedrag.
  • Defensie, veiligheid en beveiliging: Van een breed scala aan bedreigingen naar controleerbare risico’s.
  • Urbanisatie: van knelpunten in urbanisatie naar stedelijke vitaliteit.

TNO realiseert ook studies op verzoek, biedt consultancy services aan en geeft licenties voor patenten en gespecialiseerde software. TNO test en certificeert producten en services en geeft een onafhankelijke kwaliteitsevaluatie. Verder richt TNO Start-ups op gericht op innovatie.