Cluster Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

Het cluster Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen – hierna V&O –  bestaat uit het hoofd van het cluster en twee dossierbehandelaars. Het werk van V&O bestaat aan de ene kant te handelen volgens de regels, beleid en wetseisen van de Pensioen-en Uitkeringsraad en Sociale Verzekeringsbank en aan de andere kant om op een respectabele manier en conform de wetten met empathie voor de rechten van de oorlogsgetroffenen op te komen.

De Pensioen- en Uitkeringsraad in Nederland is verantwoordelijk voor de toelating tot de regelingen die financiële ondersteuning bieden aan (nabestaanden van) verzetsdeel­nemers en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de periode van ongeregeldheden in het voormalig Nederlands-Indië. De Raad stelt het beleid voor deze wettelijke regelingen vast en adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze regelingen, in alle zaken waarin het vastgestelde beleid niet voorziet. De Raad is een zelfstandig bestuursorgaan en werd oorspronkelijk per 1 juli 1990 bij wet ingesteld. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de Raad en de SVB is vastgelegd in de Wet uitvoering wetten verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen, die op 1 januari 2011 van kracht werd. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is politiek verantwoordelijk, financier en toezichthouder.

De dossierbehandelaars houden zich met name bezig met drie wetten, te weten

* Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Wbp);

* Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv);

* Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo);

De wetten zijn gebaseerd respectievelijk op de ereschuld van het Nederlandse volk ten opzichte van verzetsdeelnemers en op de bijzondere solidariteit ten opzichte van vervolgden en burger-oorlogsslachtoffers. De wettelijke regelingen voorzien in inkomensaanvullende pensioenen en uitkeringen en/of bijdragen in kosten die worden gemaakt in verband met de lichamelijke en/of geestelijke gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en de periode van ongeregeldheden in het voormalig Nederlands-Indië.

In de uitvoering van onze taken worden wij geholpen door over het hele land verspreide freelance rapporteurs en er worden vaste spreekuren gehouden in Jeruzalem en de twee Nederlandse oudertehuizen Beth Juliana in Herzlia en Beth Joles in Haifa.

Daarnaast is er de Pleitbezorger Israël voor het (kosteloos) begeleiden en adviseren van cliënten in bezwaar- en beroepsprocedures.

De Cliëntenraad Israël geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over alle aspecten betreffende de uitvoering van deze wetten voor oorlogsgetroffenen in Israël.

Email: tel-veno@minbuza.nl

Medewerkers

Hoofd VenO

  Mw. Wilma Blok

Dossierbehandelaar  

  Mw. Thirza Yunger-Cohen

Dossierbehandelaar

  Mw. Sarah Navon-Hage

Dossierbehandelaar   Mw. Simone Post