Ontwikkelingssamenwerking

Nederland financiert projecten in verschillende delen van het land, vooral in het oosten. De projecten zijn gericht op economische ontwikkeling, mensenrechten, vrouwenrechten en veiligheid & rechtsorde. Dit is belangrijk omdat Oost-Congo al 20 jaar wordt getroffen door conflict. Ontwikkeling en veiligheid zijn met elkaar verbonden. Alle projecten hebben als hoger doel bij te dragen aan de veiligheid en stabiliteit. Totale uitgaven zijn ongeveer € 40 miljoen per jaar. Hieronder volgt meer informatie over de grootste projecten per thema.

Naast projecten voor ontwikkeling, financiert Nederland ook humanitaire hulp. De bijdragen wisselen per jaar, tussen € 6 en 12 miljoen, afhankelijk van de beschikbare middelen en de noden in de DRC. Vrijwel alle humanitaire hulp voor de DRC verloopt via het gemeenschappelijke humanitaire fonds van de VN en de Nederlandse Disaster Relief Alliance.

Economische ontwikkeling

In Noord en Zuid-Kivu worden projecten uitgevoerd die de voedselzekerheid en het beheer van waterbronnen verbetert. Tegelijkertijd werken deze projecten aan betere systemen van landeigendom. Producenten ontvangen steun voor verbetering van de verbouw en marketing van gewassen. Voorzieningen voor wateropslag, irrigatie en drinkwater worden aangelegd. In dit gebied zijn geregeld conflicten tussen gemeenschappen omdat land en hulpbronnen schaars zijn. Extra maatregelen worden getroffen om deze spanningen op te vangen, door middel van onderlinge dialoog en verbeterd beheer.

Oost-Congo grenst aan Oeganda, Rwanda en Burundi. Handel en economische samenwerking tussen gemeenschappen aan de verschillende kanten van de grens is belangrijk. Het stimuleert ontwikkeling én onderling begrip en tolerantie. Projecten richten zich op regionale handel en samenwerking tussen deze landen. Grensovergangen en marktfaciliteiten voor handelaren worden bijvoorbeeld verbeterd zodat ze makkelijker en tegen lagere kosten handel kunnen drijven.

Nederland stimuleert samenwerking tussen de autoriteiten van Rwanda en de DRC, vooral rond het Meer Kivu. Dit is een grensgebied waar militairen surveilleren, lokale inwoners vissen en per boot handel drijven tussen de verschillende oevers. Gaswinning uit het meer vraagt nauwe samenwerking tussen de twee buurlanden en afspraken over toezicht en gebruik. Het project ondersteunt dit en vermindert hiermee spanningen.

Ook de samenwerking tussen Rwanda, Oeganda en de DRC rond het Virungapark wordt verbeterd. Het doel is natuurbescherming en het verbeteren van veiligheid in het park. Ook vergroot het project de economische mogelijkheden voor de lokale bevolking. Zij mogen niet in het park jagen of verbouwen, maar hebben dankzij het project toegang tot land en hulpbronnen in de zone buiten het park.

Private sectorontwikkeling wordt over heel Congo gestimuleerd vanuit Ontwikkelingssamerking, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zie op deze website informatie over deze projecten.

Vrouwenrechten, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

In Oost-Congo en Tshopo worden projecten uitgevoerd om het aanbod van family planning-producten te vergroten en dienstverlening te verbeteren vanuit gezondheidsklinieken, vooral voor zwangere vrouwen. Daarnaast zetten de projecten zich in om vrouwen weerbaarder te maken en hen bewust te maken van hun rechten. Hierbij worden ook mannen betrokken, omdat het gaat om de man-vrouwverhouding in de samenleving. Er zijn ook activiteiten gericht op het verbeteren van het levensonderhoud van vrouwen, zodat zij onafhankelijker worden en minder kwetsbaar voor (huiselijk) geweld.

Veel activiteiten onder deze projecten proberen het seksueel geweld tegen vrouwen terug te dringen. Bijvoorbeeld door medische opvang en juridische ondersteuning van slachtoffers, door het opleiden van de lokale politie en door informatie over seksueel geweld tegen vrouwen beter te gebruiken.

De algemene mensenrechtenactiviteiten zijn vooral gericht op tegengaan straffeloosheid en verbetering van de rechtsgang, bescherming van mensenrechtenverdedigers, en promotie van persvrijheid.

Veiligheid en rechtsorde

De internationale stabilisatie- en veiligheidsstrategie voor Oost-Congo biedt een overkoepelend kader voor projecten op het terrein van vredesopbouw, veiligheid en rechtsorde. Nederland steunt projecten die de relatie tussen de politie en de bevolking verbetert. Dit gebeurt onder meer door training van politie en beter toezicht op hun optreden vanuit de lokale bevolking. Daarnaast zijn er projecten die lokale gemeenschappen helpt om met elkaar in gesprek te gaan over spanningen en vooroordelen. Dit voorkomt dat men naar geweld grijpt om conflicten op te lossen.

Maatschappelijk middenveld – Strategische Partnerschappen

In de DRC worden zes strategische partnerschappen uitgevoerd die zich richten op het versterken van de ‘lobby & advocacy’-capaciteit van het maatschappelijk middenveld. Het gaat daarbij om onderwerpen als vrouwenrechten, reproductieve gezondheid, milieubescherming, conflictbestrijding, goed bestuur in de mijnbouwsector, juridische hulp bij conflicten en persvrijheid. Op deze terreinen is vaak een tekort aan goed overheidsbeleid en uitvoering daarvan. Dat is de reden dat maatschappelijke organisaties het pleidooi voeren voor actie die ten goede komt van de bevolking. Voor 2021-2025 verwachten we een achttal strategische partnerschappen, deels nieuw deels voortbouwend op de huidige partnerschappen.