Financiële ondersteuning Nederlandse culturele projecten in België

De Nederlandse Ambassade in Brussel heeft de mogelijkheid Nederlandse culturele projecten in België met een subsidie te ondersteunen. Het project dient een bijdrage te leveren aan de versterking van het culturele profiel van Nederland in België en aan de samenwerking tussen de beide landen.

Open calls

Elk jaar organiseert de Nederlandse Ambassade in Brussel open calls.

Voor 2020 gelden de volgende data:

  • 15 maart 2020: deadline voor projecten die starten tussen 1 mei 2020 en 31 augustus 2020.
  • 19 juli 2020: deadline voor projecten die starten tussen 1 september 2020 en 31 december.

Nadat de deadline verstreken is, worden de subsidie-aanvragen gelijktijdig beoordeeld door een hiervoor aangestelde commissie. Een beoordeling volgt ten laatste vier weken na het verstrijken van de deadline.

Focus 2020

In 2020 geeft de Nederlandse Ambassade in België voorrang aan projecten die plaatsvinden op Waals grondgebied of in de Euregio en aan projecten die inzetten op participatie en inclusie, talentontwikkeling en kunstonderwijs.

Criteria

De Nederlandse ambassade kan Belgische instellingen financieel ondersteunen bij het presenteren of programmeren van Nederlandse kunstuitingen. Een subsidie wordt alleen verstrekt aan Belgische organisaties. Een organisatie kan per ronde maximaal één aanvraag indienen. Individuele kunstenaars die een project willen opstarten in België, adviseren wij contact te zoeken met Belgische organisaties die actief zijn in het betreffende vakgebied.

Een project komt in aanmerking voor subsidiëring, wanneer het een bijdrage levert aan de versterking van het culturele profiel van Nederland in België en de samenwerking tussen de beide landen. Hoewel de subsidie voor alle culturele disciplines kan worden aangevraagd, wordt voorrang gegeven aan projecten m.b.t. de creatieve industrie (i.h.b. architectuur, vormgeving en mode), podiumkunsten, beeldende kunst en literatuur.

Een subsidie ​​dekt alleen kosten die verband houden met de Nederlandse versie van het project. De volgende posten komen in aanmerking: reis- en verblijfkosten van Nederlandse deelnemers, communicatie en transport.  Om de beoordeling goed uit te kunnen voeren, ontvangt de Ambassade graag een volledige begroting van het project. In deze begroting wordt duidelijk gespecificeerd voor welke posten een subsidie bij de Ambassade wordt aangevraagd.

Een financiële bijdrage van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging is altijd ondersteunend. Dat wil zeggen dat een project ook zonder deze steun levensvatbaar is. Er dient dus ook een duidelijke bijdrage van de organiserende Belgische instelling te zijn.

Werkwijze

Indien uw project aan de vermelde vereisten voldoet, kan u het aanvraagformulier invullen en doorsturen naar bru-ppc@minbuza.nl. De ontvangst van uw aanvraag wordt door de Ambassade op schriftelijke wijze bevestigd.

Uw aanvraag wordt in eerste instantie in behandeling genomen door een van de medewerkers van de afdeling Culturele Zaken, die de aanvraag controleert op juistheid en volledigheid. Indien nodig kunnen bijkomende inlichtingen opgevraagd worden of wordt er nog bijkomend onderzoek gevoerd. Indien de aanvraag volledig en op tijd is ingediend, wordt het project ter beoordeling aan een interne commissie voorgelegd. Aanvullende informatie met betrekking tot het project is altijd welkom.

Wanneer uw aanvraag wordt gehonoreerd, berichten wij u het maximaal toegezegde bedrag en de voorwaarden waaronder een reservering kan worden omgezet in een subsidieverlening. Aan een subsidie zijn verplichtingen verbonden zoals in de beschikking en in het aanvraagformulier vermeld. Aan het honoreren van een aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de honorering van een volgende aanvraag.

Beschikbaar budget

Het budget dat de ambassade ter beschikking heeft, wordt jaarlijks door het Ministerie van Buitenlandse Zaken vastgesteld. De hoogte van het budget kan per jaar verschillen. Subsidie wordt slechts verleend voor zover de middelen van de Ambassade toereikend zijn. Onder meer vanwege de beperkte hoeveelheid van die middelen kunnen niet alle aanvragen gehonoreerd worden en zal ook niet altijd het gevraagde bedrag toegezegd kunnen worden.

Aanvraagformulier

Het aanvraagdocument vindt u hier.

Indien zich problemen voordoen, kan u contact opnemen met bru-ppc@minbuza.nl.