NederlandWereldwijd

Rechtstreekse legalisatie van documenten van Nederlandse organisaties

Het Consulair Dienstencentrum (CDC) kan documenten van onderstaande Nederlandse organisaties rechtstreeks legaliseren. Dat is mogelijk als op het document de naam en de handtekening staan van een bevoegde medewerker van die organisatie.

Let op: Het CDC geeft geen apostilles af. Wilt u het document gebruiken in een land dat is aangesloten bij het apostilleverdrag? Haal dan de apostille bij een rechtbank.
 • ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds)
 • Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
 • BBIE: Benelux-Bureau van de Intellectuele Eigendom
 • BNA: Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus
 • CAK
 • CBG: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 • CIBG – BIG Register
 • CITO: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling
 • COA: Centraal Orgaan opvang en asielzoekers
 • COKZ: Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel
 • Ctgb: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 • DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs
 • EMA: Europese Agentschap voor Medicijnen
 • Gemeenten
 • Hoge Raad der Nederlanden
 • IGZ: Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • IND: Immigratie- en Naturalisatiedienst (onder andere verklaring van het Nederlanderschap)
 • IOM (International Organization for Migration)
 • ISS International Institute of Social Studies
 • JUSTIS (Verklaring Omtrent Gedrag)
 • ILT: Inspectie Leefomgeving en Transport: scheepvaart, luchtvaart, wegvervoer
 • Kabinetten van de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en St. Maarten
 • Kadaster
 • Kamers van Koophandel: documenten zoals uittreksels handelsregister, facturen, certificates of origin
 • Keesom & Hendriks Merkenbureau
 • KIWA
 • Koninklijke Landmacht, Luchtmacht, Marechaussee en Marine
 • Keuringsdienst van Waren
 • Ministeries en daaronder vallende instanties
 • Nuffic
 • NVWA: Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
 • Politie (inclusief Vreemdelingenpolitie)
 • Raad voor plantenrassen
 • Raad voor Rechtsbijstand (RvR)
 • Rechtbanken
 • RDW
 • RIKILT Wageningen University & Research
 • RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • SBB: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 • SER: Sociaal Economische Raad
 • SVB: Sociale Verzekeringsbank
 • TNO: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
 • UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 • UNESCO-IHE Institute for Water Education

Ook nuttig