NederlandWereldwijd

Naturalisatietoets in het buitenland

Om Nederlander te worden door naturalisatie moet u meestal eerst een inburgeringsexamen halen: de naturalisatietoets. Dat bewijst dat u kennis heeft van de Nederlandse taal en samenleving.

Als u buiten Nederland woont, maakt u de naturalisatietoets bij de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal in uw woonland. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beoordeelt de toets.

Onderdelen van de toets

De naturalisatietoets bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM)
 • Schrijfvaardigheid A2
 • Leesvaardigheid A2
 • Luistervaardigheid A2
 • Spreekvaardigheid A2

U kunt de onderdelen in 1 keer doen of apart.

Vrijstellingen    

In een aantal gevallen hoeft u de naturalisatietoets niet te maken. Of kunt u onderdelen overslaan. Denkt u dat u in aanmerking komt voor zo’n vrijstelling? Bespreek dat dan met de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal als u de aanvraag doet tot naturalisatie.

U hoeft de naturalisatietoets niet te maken in de volgende gevallen:

 • U bent Molukker en valt onder de Wet betreffende positie van Molukkers van 9 september 1976.
 • U heeft een Nederlands diploma of getuigschrift (uitgereikt op basis van een Nederlandse wet voor onderwijs van hoger niveau dan het basisonderwijs) en het onderwijs is in de Nederlandse taal gevolgd.
 • U heeft een diploma Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT-2), programma I of II.
 • U heeft een Certificaat Inburgering Nieuwkomers (WIN-certificaat), met bijbehorende verklaring van de school, met voldoende niveau voor onderdeel Maatschappij Oriëntatie (t/m 31 augustus 2001 85% of hoger, vanaf 1 september 2001 80% of hoger) en voldoende taalniveau op alle onderdelen (niveau A2).
 • U heeft een originele beschikking vrijstelling/ontheffing B&W waaruit blijkt:
  • dat het inburgeringsprogramma achterwege kan blijven vanwege reeds verworven kennis (volgens de Wet inburgering nieuwkomers); of
  • dat het inburgeringsprogramma achterwege kan blijven omdat verzoeker met goed gevolg een toets bedoeld in artikel 5, vierde lid, WIN, heeft afgelegd;
  • dat u bent ontheven voor onbepaalde duur van de inburgeringsplicht wegens medische gronden (op grond van artikel 3, derde lid, onder a, WIN).
 • U heeft een inburgeringsdiploma, met alle onderdelen op niveau A2.
 • U heeft een document dat is uitgereikt nadat u voor 1 januari 2013 met goed gevolg de Verkorte Vrijstellingstoets heeft afgelegd, op niveau B1.
 • U heeft tijdens uw leerplichtige leeftijd (tussen 5 en 16 jaar) tenminste 8 jaren in Nederland gewoond.
 • U heeft een Belgisch diploma of getuigschrift (uitgereikt op basis van een Belgische wet voor onderwijs van hoger niveau dan het basisonderwijs) met een voldoende voor het vak Nederlands + cijferlijst (beide documenten voorzien van apostille).
 • U heeft een Surinaams diploma of getuigschrift (uitgereikt op basis van een Surinaamse wet voor onderwijs) van afronding van een opleiding van wetenschappelijk onderwijs, hoger onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of leerlingwezen, met een voldoende voor het vak Nederlands + cijferlijst (beide documenten voorzien van apostille).
 • U heeft een diploma van het Europees baccalaureaat van de Europese school, met Nederlands als 1e of 2e taal en een voldoende voor het vak Nederlands.
 • U heeft een getuigschrift International baccalaureaat Middle Years Certificate, International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) of International Baccalaureaat, met een voldoende voor het vak Nederlands. Bij het IGCSE Certificaat is de waardering A t/m G een voldoende voor het vak Nederlands.
 • U heeft een certificaat Naturalisatietoets (van vóór 1 april 2007) waaruit blijkt dat u bent geslaagd voor de volgende vijf onderdelen: kennis van staatsinrichting en maatschappij; spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid.

U hoeft de naturalisatietoets slechts gedeeltelijk te maken in de volgende gevallen:

 • U heeft een Certificaat Inburgering Oudkomers. U heeft voor alle taalonderdelen niveau 2 behaald. U moet alleen nog het onderdeel Kennis Nederlandse Samenleving halen.
 • U heeft deel I (kennis van staatsinrichting en maatschappij) van de naturalisatietoets (van vóór 1 april 2007) gehaald. U hoeft de toets Kennis Nederlandse Samenleving niet meer te doen. De andere onderdelen van het examen moet u nog wel halen.
 • U heeft een Certificaat Inburgering Nieuwkomers (WIN-certificaat) voor maatschappijoriëntatie KSE-niveau 2 (tot 1 september 2001 minimaal 85%, na 31 augustus 2001 minimaal 80%) met de verklaring van de onderwijsinstelling. U hoeft de toets Kennis Nederlandse Samenleving niet meer te doen. De andere onderdelen van het examen moet u nog wel halen.
 • U heeft een Certificaat Inburgering Nieuwkomers (WIN-certificaat) met alle taalonderdelen op minimaal niveau 2 met de verklaring van de onderwijsinstelling. U moet het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) nog wel halen.
 • U heeft een Verklaring Educatie van het ROC en na een toets alle taalonderdelen op minimaal niveau 2 gehaald. U moet het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) nog wel halen.
 • U heeft een Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT) op minimaal niveau A2. U moet het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) nog wel halen.

Voorbereiden

Moet u de naturalisatietoets maken? Er zijn verschillende manieren om u voor te bereiden. Op de website van DUO vindt u informatie over de inhoud van het examen. U kunt ook gratis proefexamens doen om te oefenen.

Aanmelden voor de naturalisatietoets

Om u aan te melden voor de naturalisatietoets, stuurt u een e-mail naar de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal bij u in de regio.

1. Vul het aanmeldingsformulier naturalisatietoets (pdf) in.

2. Maak een scan van een geldig identiteitsbewijs.

3. E-mail het formulier en de scan naar de ambassade of het consulaat-generaal.

Na aanmelding neemt de ambassade of het consulaat-generaal contact met u op om af te spreken wanneer u de naturalisatietoets maakt. Ook krijgt u informatie over de betaling.

Zoek de contactgegevens van de ambassade of het consulaat-generaal

Kosten van de naturalisatietoets

De volledige naturalisatietoets kost € 350.

Moet u een onderdeel opnieuw doen? Dan betaalt u per onderdeel:

 • Kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM): € 60,-
 • Schrijfvaardigheid A2: € 70,-
 • Leesvaardigheid A2: € 70,-
 • Luistervaardigheid A2: € 70,-
 • Spreekvaardigheid A2: € 80,-

Na de toets

U krijgt binnen 8 weken een e-mail van DUO met de uitslag van uw naturalisatietoets. Heeft u de naturalisatietoets gehaald? Dan kunt u naturalisatie aanvragen.

Hoe vraag ik naturalisatie tot Nederlander aan buiten Nederland?

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons