Legaliseren van documenten uit Frankrijk voor gebruik in Nederland

U wilt documenten uit Frankrijk gebruiken in Nederland. Een aantal documenten uit Frankrijk kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Frankrijk met een soort stempel, een apostille.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Een ieder die één of meer documenten uit Frankrijk (en de overzeese gebiedsdelen) wil kunnen gebruiken in het Koninkrijk der Nederlanden. U kunt uw gelegaliseerde document dan gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Een meertalig uittreksel van de burgerlijke stand heeft geen vertaling nodig. Dit is een standaard formulier met een vertaling in 9 talen.

Waar vraagt u uw document op?

De meest voorkomende documenten zijn van de burgerlijke stand:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Deze documenten vraagt u op via de Franse overheidssite Service-Public. De informatie op deze site is in het Frans.

Verklaring van ongehuwd zijn/geen samenlevingscontract hebben

(mention de mariage/PACS)

Een huwelijk of samenlevingscontract staat als aantekening op uw geboorteakte.
Staat er geen aantekening op, dan kunt een afschrift gebruiken als bewijs.
Vraag een afschrift van uw geboorteakte op via de Franse overheidssite Service-Public.

Afschrift van een echtscheidingsakte

(mention de divorce)

Vraag een afschrift van uw geboorteakte op via de Franse overheidssite Service-Public. Daarop staat een aantekening van de datum van echtscheiding. Ook staat er welke rechtbank de echtscheiding uitsprak.

Overige documenten

Informeer bij de autoriteiten van Frankrijk waar u deze opvraagt.

Welke documenten hebben geen legalisatie nodig?

U kunt deze documenten direct gebruiken in het Koninkrijk der Nederlanden:

 • alle aktes van de burgerlijke stand (inclusief meertalige uittreksels)
 • documenten die zijn opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren

U kunt deze documenten direct gebruiken in Europees Nederland en Aruba:

 • alle documenten over:
  • uw handelingsbevoegdheid of familierechtelijke status
  • uw nationaliteit
  • uw woon- of verblijfplaats
 • alle documenten die nodig zijn om te trouwen
 • alle documenten die nodig zijn voor het opstellen van een akte bij de burgerlijke stand

Gebruik documenten binnen de EU

Heeft u een of meer openbare documenten uit een land dat lid is van de Europese Unie (EU)? En wilt u die documenten in een ander EU-land gebruiken? Documenten van een overheid of rechterlijke instantie uit de Europese Unie hoeven meestal niet vertaald te worden. Het kan soms wel zo zijn dat u het document moet laten aanvullen met een meertalig modelformulier.
Een meertalig modelformulier vraagt u aan bij de instantie die het document afgeeft. Bekijk het overzicht van alle openbare documenten die u vrij kunt gebruiken binnen de EU op de website van European Justice.

Welke documenten hebben een apostille nodig?

Een apostille is een soort stempel of sticker voor op uw document. De volgende documenten hebben een apostille nodig: 

 • officiële verklaringen op een onderhandse akte (een document dat niet door een notaris opgemaakt is);
 • diploma’s, getuigschriften of andere verklaringen zoals een gehandicaptenverklaring;
 • afschrift van een EU-land over een openbaar document dat is afgegeven door een niet-EU land

Deze opsomming is niet compleet. Informeer bij de Franse overheid of u voor uw document een apostille nodig heeft.

Waar kunt u uw document laten legaliseren?

Apostille

Voor het legaliseren van uw document kunt u terecht bij de Franse autoriteiten. Een overzicht vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site is in het Engels en Frans.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen of legaliseren van uw documenten uit Frankrijk.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.