Nederland Wereldwijd

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Indonesië

Wilt u als Nederlander trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Indonesië? Denk dan aan de extra voorwaarden en de documenten die u nodig heeft. Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Volgens de Nederlandse wet bent u alleen gehuwd als uw huwelijk is gesloten voor een ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BS). Het staat u vrij of u daarna nog in de kerk wilt trouwen of niet. Een andere volgorde is niet mogelijk. In Indonesië is dat anders. Een huwelijk kan niet bij de burgerlijke stand (in het Indonesisch: Catatan Sipil) of KUA geregistreerd worden, als er vooraf geen religieus huwelijk is gesloten. (Art. 2 van de Indonesische huwelijkswet van 1974).

Huwelijk tussen een Nederlander en een Indonesisch staatsburger

In Indonesië is het niet toegestaan dat personen van verschillende geloven met elkaar trouwen. Wil een buitenlander in Indonesië trouwen met een Indonesisch onderdaan dan wordt van deze buitenlandse partner verwacht dat de deze het geloof van de Indonesische huwelijkspartner aanneemt. (Het is wel toegestaan dat een moslimman huwt met een vrouw met een andere religie).

Voor een islamitisch huwelijk zijn de benodigde documenten niet altijd dezelfde. Dit hangt af van de plaatselijke islamitische kantoren: Kantor Urusan Agama (KUA). Daarom kunt u het beste ruim van tevoren informatie inwinnen bij het desbetreffende kantoor.

In het algemeen moet er 15 dagen voorafgaande aan het huwelijk aangifte worden gedaan bij de kerk of KUA en de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Daarvoor zijn onder andere nodig:

Let op: De Nederlandse ambassade in Jakarta kan alleen een verklaring van huwelijksbevoegdheid voor u opstellen, als u  nooit in Nederland gewoond heeft. Heeft u ooit in Nederland gewoond? Dan moet u de verklaring opvragen bij de gemeente waar u woont of als laatste gewoond heeft.

A. Documenten Nederlandse partij

 • Kopie van de bladzijde(n) van het paspoort waarop de personalia zijn vermeld;
 • Een origineel + kopie van het uittreksel uit de geboorteregister dat niet ouder is dan 3 maanden  of;
 • Voor Nederlanders die in buitenland zijn geboren, een originele buitenlandse geboorteakte + kopie. Afhankelijk van het land waar u geboren bent, moet u de geboorteakte wellicht laten vertalen en/of legaliseren.
 • Een origineel uittreksel uit het persoonsregister (BRP) van de Nederlandse gemeente + kopie, waaruit de burgerlijke staat (ongehuwd, gescheiden, weduwe) kan worden opgemaakt. Dit uittreksel mag maximaal 3 maanden oud zijn;
 • Indien u niet meer in een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dient u een originele uitschrijving van de Nederlandse gemeente waar u laatstelijk woonachtig was. Deze uitschrijving mag maximaal 3 maanden oud (gerekend vanaf afgiftedatum) zijn;
 • In geval een of beide partijen gescheiden zijn: originele scheidingsakte en bewijs inschrijving van de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand van de plaats waar het huwelijk werd voltrokken + kopieën van deze stukken;
 • De bovengenoemde documenten (behalve kopie van het Nederlandse paspoort) kunnen worden vervangen met een zogenaamde Verklaring van Huwelijksbevoegdheid. Deze Verklaring van Huwelijksbevoegdheid kunt u bij uw gemeente in Nederland aanvragen. Voor meer informatie over het verkrijgen van de Verklaring van Huwelijksbevoegdheid dient u zelf contact op te nemen met de desbetreffende gemeente.
  Laat de verklaring in Nederland legaliseren door het Consulair Dienstencentrum van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Indonesische ambassade in Den Haag. De documenten mogen niet ouder zijn dan 3 maanden.

N.B.: De praktijk heeft geleerd dat er in Indonesië bijna altijd een vertaling in het "Bahasa Indonesia" van het zgn. internationale uittreksel (die door ambtenaren van de Burgerlijke Stand in Nederland worden verstrekt) wordt verlangd.

B. Documenten Indonesische (buitenlandse) partij

 • Kopie van het geldige paspoort of KTP (legitimatie bewijs);

Voor katholieken geldt nog het volgende: Anders dan in Nederland waar het tegenwoordig niet meer onmogelijk is, is het in Indonesië niet mogelijk in de kerk te trouwen als één van de partijen eerder kerkelijk gehuwd is geweest en dit huwelijk door echtscheiding is ontbonden. De Ambassade kan niet behulpzaam kan zijn bij andere formaliteiten dan hierboven zijn vermeld.

Andere formaliteiten (aangifte huwelijk, getuigen, kosten, etc.), die nodig zijn voor het huwelijk bij de burgerlijke stand (BS) en het kerkelijk huwelijk (islamitisch, katholiek, protestant etc) moeten door u zelf of uw Indonesische partner worden verzorgd.

Huwelijk tussen twee Nederlanders

Om de benodigde Verklaring van Huwelijksvoornemen/Surat Keterangan (Rencana Menikah) te kunnen afgeven heeft de Ambassade of het Consulaat de volgende documenten van beide huwelijkspartners nodig:

 • Kopie van de bladzijde(n) van het paspoort waarop de personalia zijn vermeld; 
 • Een origineel en kopie uittreksel uit het geboorteregister dat niet ouder is dan 3 maanden of; 
 • Voor Nederlanders die in buitenland zijn geboren, een originele buitenlandse geboorteakte en kopie. Deze moet gelegaliseerd zijn door de autoriteiten van het geboorteland en de Nederlandse Ambassade aldaar.
 • Een origineel uittreksel uit het persoonsregister (BRP) van de Nederlandse gemeente  en kopie, waaruit de burgerlijke staat (ongehuwd, gescheiden, weduwe etc) kan worden opgemaakt. Dit uittreksel mag maximaal 3 maanden oud zijn; 
 • In geval een of beide partijen gescheiden zijn: originele scheidingsakte en bewijs inschrijving van de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand van de plaats waar het huwelijk werd voltrokken + kopieën van deze documenten;
 • De bovengenoemde documenten (behalve kopie van het Nederlandse paspoort) kunnen worden vervangen met een zogenaamde Verklaring van Huwelijksbevoegdheid. Deze Verklaring van Huwelijksbevoegdheid kunt u bij uw gemeente in Nederland aanvragen. Voor meer informatie over het verkrijgen van de Verklaring van Huwelijksbevoegdheid dient u zelf contact op te nemen met de desbetreffende gemeente.

Rechtsgeldigheid van het in Indonesië gesloten huwelijk in Nederland

Een in het buitenland gesloten huwelijk kan worden ingeschreven in de burgerlijke stand van uw gemeente in Nederland. Daarvoor moet de akte uit Indonesië gelegaliseerd zijn. Lees meer over de legalisatieprocedure.

Als het een islamitisch huwelijk betreft, moet het originele huwelijksboekje worden gelegaliseerd. Dit boekje moet eerst door de KUA en vervolgens door het Ministerie van Godsdienst (Kementerian Agama) gelegaliseerd worden. Daarna moet het huwelijksboekje ook nog gelegaliseerd worden door den ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken te Jakarta en deze Ambassade.

Let op: op de documenten moeten dezelfde namen staan als op uw paspoort.  Is dit niet het geval, dan zijn de documenten niet geldig. 

Inschrijving Dienst Burgerzaken

U wordt geadviseerd de huwelijksakte ook eventueel andere buitenlandse akten bij de Dienst Burgerzaken, Afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag in te schrijven.

Dit is niet verplicht maar voorkomt hoge kosten en vooral tijd als u later een afschrift uit het huwelijksregister nodig heeft. Het kan dan in Nederland worden opgevraagd. Schrijft u de akte niet in Nederland in dan zult u het uittreksel elke keer in Indonesië moeten opvragen.

Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)

Wil een Indonesische echtgenoot / echtgenote in Nederland komen wonen? Dan moet hij of zij allereerst inburgeringsexamen doen. Daarna kan een aanvraag voor een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) worden gedaan. De beslissing over deze aanvraag moet in Indonesië worden afgewacht.

Let op: Het duurt minimaal 3 maanden voordat over de aanvraag wordt beslist.