Trouwen in Indonesië

Volgens de Nederlandse wet bent u alleen gehuwd als uw huwelijk is gesloten voor een ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BS). Het staat u vrij of u daarna nog in de kerk wilt trouwen of niet. Een andere volgorde is niet mogelijk. In Indonesië is dat anders. Een huwelijk kan niet bij de burgerlijke stand (in het Indonesisch: Catatan Sipil) of KUA geregistreerd worden, als er vooraf geen religieus huwelijk is gesloten. (Art. 2 van de Indonesische huwelijkswet van 1974).

Huwelijk tussen een Nederlander en een Indonesisch staatsburger

In Indonesië is het niet toegestaan dat personen van verschillende geloven met elkaar trouwen. Wil een buitenlander in Indonesië trouwen met een Indonesisch onderdaan dan wordt van deze buitenlandse partner verwacht dat de deze het geloof van de Indonesische huwelijkspartner aanneemt. (Het is wel toegestaan dat een moslimman huwt met een vrouw met een andere religie).

Voor een islamitisch huwelijk zijn de benodigde documenten niet altijd dezelfde. Dit hangt af van de plaatselijke islamitische kantoren: Kantor Urusan Agama (KUA). Daarom kunt u het beste ruim van tevoren informatie inwinnen bij het desbetreffende kantoor.

In het algemeen moet er 15 dagen voorafgaande aan het huwelijk aangifte worden gedaan bij de kerk of KUA en de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Daarvoor zijn onder andere nodig:

 • Een door de Nederlandse Ambassade in Jakarta afgegeven Verklaring van Huwelijksvoornemen/Surat Keterangan (izin untuk menikah). Deze kan één werkdag nadat de benodigde documenten bij de Ambassade zijn ingeleverd, worden opgehaald.
 • De leges zijnde de tegenwaarde van EUR 30,- moeten in Indonesische Rupiah worden voldaan op het moment dat de documenten worden ingeleverd.

Vanuit Nederland kan via het Ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling DCV-RL-CDC, Postbus 20061, 2500 EB Den Haag (email-adres: info.consulair@minbuza.nl) de door de Ambassade te Jakarta op te stellen verklaring worden verkregen. Het verzoek daartoe dient minimaal drie maanden voor de huwelijksdatum, samen met de benodigde documenten bij het ministerie te worden ingediend.

A. Documenten Nederlandse partij

A. Documenten Nederlandse partij

 • Een fotokopie van de bladzijde(n) van het paspoort waarop de personalia zijn vermeld;
 • Een origineel (en een fotokopie) van het uittreksel uit de geboorteregister dat niet ouder is dan 3 maanden  of;
 • Voor Nederlanders die in buitenland zijn geboren, een originele buitenlandse geboorteakte (en een fotokopie) Deze moet gelegaliseerd zijn door de autoriteiten van het geboorteland en de Nederlandse Ambassade aldaar. (voor Nederlanders die in Indonesië zijn geboren:  klik hier  voor legalisatie akte);
 • Een origineel uittreksel uit het persoonsregister (GBA) van de Nederlandse gemeente  (en een fotokopie), waaruit de burgerlijke staat (ongehuwd, gescheiden, weduwe et cetera) kan worden opgemaakt. Dit uittreksel mag maximaal 3 maanden oud zijn;
 • Indien u niet meer in een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dient u een originele uitschrijving van de Nederlandse gemeente waar u laatstelijk woonachtig was. Deze uitschrijving mag maximaal 3 maanden oud (gerekend vanaf afgiftedatum) zijn;
 • In geval een of beide partijen gescheiden zijn: originele scheidingsakte en bewijs inschrijving van de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand van de plaats waar het huwelijk werd voltrokken (en fotokopieën van deze beide stukken);
 • Bij minderjarigen dient daarnaast ook nog een verklaring van huwelijkstoestemming van de ouders of voogd/voogdes te worden overgelegd.
 • De bovengenoemde documenten (behalve fotokopie van het Nederlandse paspoort) kunnen worden vervangen met een zogenaamde Verklaring van Huwelijksbevoegdheid. Deze Verklaring van Huwelijksbevoegdheid kunt u bij uw gemeente in Nederland aanvragen. Voor meer informatie over het verkrijgen van de Verklaring van Huwelijksbevoegheid dient u zelf contact op te nemen met de desbetreffende gemeente.

N.B.: De praktijk heeft geleerd dat er in Indonesië bijna altijd een vertaling in het "Bahasa Indonesia" van het zgn. internationale uittreksel (die door ambtenaren van de Burgerlijke Stand in Nederland worden verstrekt) wordt verlangd. Het laten legaliseren van bovengenoemde documenten door de Indonesische Ambassade in Den Haag is niet nodig. De documenten mogen echter niet ouder zijn dan 3 maanden.

B. Documenten Indonesische (buitenlandse) partij

B. Documenten Indonesische (buitenlandse) partij

 • Een fotokopie van het geldige paspoort of KTP (legitimatie bewijs);

Voor katholieken geldt nog het volgende: Anders dan in Nederland waar het tegenwoordig niet meer onmogelijk is, is het in Indonesië niet mogelijk in de kerk te trouwen als één van de partijen eerder kerkelijk gehuwd is geweest en dit huwelijk door echtscheiding is ontbonden. De Ambassade kan niet behulpzaam kan zijn bij andere formaliteiten dan hierboven zijn vermeld.

Andere formaliteiten (aangifte huwelijk, getuigen, kosten, etc.), die nodig zijn voor het huwelijk bij de burgerlijke stand (BS) en het kerkelijk huwelijk (islamitisch, katholiek, protestant etc) moeten door u zelf of uw Indonesische partner worden verzorgd.

Huwelijk tussen twee Nederlanders

Om de benodigde Verklaring van Huwelijksvoornemen/Surat Keterangan (Rencana Menikah) te kunnen afgeven heeft de Ambassade of het Consulaat de volgende documenten van beide huwelijkspartners nodig:

 • Fotokopie van de bladzijde(n) van het paspoort waarop de personalia zijn vermeld; 
 • Een origineel (en een fotokopie) uittreksel uit het geboorteregister dat niet ouder is dan 3 maanden of; 
 • Voor Nederlanders die in buitenland zijn geboren, een originele buitenlandse geboorteakte (en een fotokopie). Deze moet gelegaliseerd zijn door de autoriteiten van het geboorteland en de Nederlandse Ambassade aldaar. (voor Nederlanders die in Indonesië zijn geboren: klik hier voor legalisatie akte); 
 • Een origineel uittreksel uit het persoonsregister (GBA) van de Nederlandse gemeente  (en een fotokopie), waaruit de burgerlijke staat (ongehuwd, gescheiden, weduwe etc) kan worden opgemaakt. Dit uittreksel mag maximaal 3 maanden oud zijn; 
 • In geval een of beide partijen gescheiden zijn: originele scheidingsakte en bewijs inschrijving van de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand van de plaats waar het huwelijk werd voltrokken (en fotokopieën van deze documenten); 
 • Bij minderjarigen dient daarnaast ook nog een verklaring van huwelijkstoestemming van de ouders of voogd/voogdes te worden overgelegd. 
 • De bovengenoemde documenten (behalve fotokopie van het Nederlandse paspoort) kunnen worden vervangen met een zogenaamde Verklaring van Huwelijksbevoegdheid. Deze Verklaring van Huwelijksbevoegdheid kunt u bij uw gemeente in Nederland aanvragen. Voor meer informatie over het verkrijgen van de Verklaring van Huwelijksbevoegheid dient u zelf contact op te nemen met de desbetreffende gemeente.

Rechtsgeldigheid van het in Indonesië gesloten huwelijk in Nederland

Een in het buitenland gesloten huwelijk kan worden ingeschreven in de burgerlijke stand van uw gemeente in Nederland. Daarvoor moet de akte uit Indonesië gelegaliseerd zijn. Klik hier voor legalisatie procedure.

Als het een islamitisch huwelijk betreft, moet het originele huwelijksboekje worden gelegaliseerd. Dit boekje moet eerst door de KUA en vervolgens door het Ministerie van Godsdienst (Kementerian Agama) gelegaliseerd worden. Daarna moet het huwelijksboekje ook nog gelegaliseerd worden door den ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken te Jakarta en deze Ambassade.

Let op: Om deze documenten rechtsgeldigheid te geven in Nederland moet u erop letten dat uitsluitend de namen conform paspoort worden gebruikt niet de aan u toegekende islamitische namen.

Wat kunt u naast inschrijving van het huwelijk in uw gemeente nog meer doen

U wordt geadviseerd de huwelijksakte ook eventueel andere buitenlandse akten bij de Dienst Burgerzaken, Afdeling Landelijke Taken van de gemeente ’s-Gravenhage (www.denhaag.nl) in te schrijven.

Dit is niet verplicht maar voorkomt hoge kosten en vooral tijd als U later een afschrift uit het huwelijksregister nodig heeft. Het kan dan in Nederland worden opgevraagd. Schrijft u de akte niet in Nederland in dan zult u het uitreksel elke keer in Indonesië moeten opvragen.

Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)

Het is niet zo dat een Indonesische echtgenote/echtgenoot zich zonder meer in Nederland mag vestigen. Daarvoor is allereerst het inburgeringsexamen nodig en na deze met goed gevolg afgelegd te hebben een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV). De beslissing op een MVV moet in het woonland (in dit geval Indonesië) worden afgewacht.

Let op: Het duurt minimaal 3 maanden voordat een beslissing op de aanvraag verkregen wordt.