NederlandWereldwijd

Privacyverklaring aanvraag reisdocument of Nederlandse ID-kaart

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens voor uw aanvraag voor een reisdocument.

Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot uw persoon, bijvoorbeeld uw naam, huisadres of e-mailadres. Ook een vingerafdruk is een persoonsgegeven. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel verwerking persoonsgegevens

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verwerkt persoonsgegevens ter vervulling van haar publieke taken en is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. 

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van taken op grond van de Paspoortwet en de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001 (PUB), waaronder artikel 85 PUB, kan met zich meebrengen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken gegevens, inclusief uw persoonsgegevens, deelt met andere organisaties.

Bijvoorbeeld als het ministerie van Buitenlandse Zaken gegevens verstrekt aan de producent van uw paspoort of identiteitskaart, het Rijksinstituut voor Identiteitsgegevens of aan opsporingsambtenaren. Dit is noodzakelijk voor de verwerking van uw aanvraag, onderzoek naar onregelmatigheden met reisdocumenten of strafrechtelijk onderzoek.

Het is ook mogelijk dat wij uw gegevens op verzoek doorgeven aan gemeenten bijvoorbeeld in verband met een volgende aanvraag of een inschrijving. In het reisdocumentenproces wordt voorts gebruikt gemaakt van postbedrijven voor de verzending van documenten en dossiers.

Beveiliging persoonsgegevens

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens die zij onder zich heeft.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking en zoals is vastgesteld in de Paspoortwet en de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001.

Uw privacyrechten

In de volgende situaties kunt u een verzoek indienen:

  • U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken
  • U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen
  • U wilt persoonsgegevens laten verwijderen
  • U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken
  • U wilt bezwaar maken

Uw verzoek kunt u via het emailadres djz-nr@minbuza.nl of via de post indienen, het postadres is:

Ministerie van Buitenlandse Zaken
DJZ
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris houdt intern toezicht op de naleving van privacywetgeving. U kunt contact met deze functionaris opnemen via het postadres:

Functionaris voor de Gegevensbescherming
Ministerie van Buitenlandse Zaken
VCI
Postbus 20061
2500 EB Den Haag