Wonen en werken in Portugal

Gaat u in Portugal werken? Controleer dan of u een visum of werkvergunning nodig heeft. En naar de gevolgen van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Wel of geen visum of werkvergunning nodig?

U heeft als Nederlander geen visum of werkvergunning nodig als u in een ander EU-land werkt. In de overige Europese landen is dit wel verplicht, maar over het algemeen gemakkelijk te regelen. Voor landen buiten Europa kan een aanvraag veel tijd kosten en ingewikkeld of duur zijn.

Visum of werkvergunning aanvragen

Informatie over werkvergunning en visumaanvraag krijgt u bij de ambassade of het consulaat van uw bestemmingsland. Contactgegevens van de dichtstbijzijnde vertegenwoordiging (meestal in Den Haag of Brussel) vindt u op rijksoverheid.nl.

Werkloos, ziek of arbeidsongeschikt in het buitenland

Op uwv.nl leest u wat de gevolgen zijn wanneer u in het buitenland werkloos, ziek of arbeidsongeschikt raakt.

Werken in dit land of gebied

Er is geen extra informatie.

Gaat u in Portugal wonen? Indien u langer dan drie maanden in Portugal wilt verblijven, dan heeft u een verklaring van inschrijving (Certificado de Registo de Cidadão Europeu) nodig van de gemeente (Câmara Municipal) van uw woonplaats. Na vijf jaar dient u deze om te wisselen voor een officiële verblijfsvergunning (autorização de residência) bij de Portugese Vreemdelingendienst (SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras).

Gaat u in Portugal werken? Houd er rekening mee dat het minimumloon per 1 januari 2017 is vastgesteld op €557 bruto. Het gemiddelde salaris in Portugal bedroeg in 2015 €914 bruto.

Wonen en werken in Portugal

Algemeen vestigingsrecht

Het lidmaatschap van Portugal van de Europese Unie brengt met zich mee dat bij vestiging in Portugal een Nederlander aan dezelfde richtlijnen is onderworpen als in iedere andere lidstaat van de EU. Soms bestaan er echter onduidelijkheden en het lijkt soms of de autoriteiten niet overal op dezelfde wijze te werk gaan of dezelfde eisen stellen.

Deze aantekening is derhalve een momentopname en kan op onderdelen verschillen met de actuele stand van zaken op het moment van vestiging. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan dit document.

Algemeen vestigingsrecht

Binnen de Europese Unie hebben recht op vestiging de zogenaamde begunstigde EU onderdanen, te weten onderdanen van een lidstaat, die langer dan drie maanden in Portugal verblijven. Zij dienen binnen 30 dagen na afloop van die drie maanden een verklaring van inschrijving (certificado de registo de cidadão europeu) aan te vragen bij de gemeente van hun woonplaats.

Hiervoor dienen de volgende documenten te worden overhandigd:

 1. Een geldige identiteitskaart of paspoort;
 2. Verklaring onder ede waaruit blijkt dat u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
  > dat u een werknemer bent in dienstverband of dat u een beroep als zelfstandige uitoefent;
  > dat u over voldoende inkomsten beschikt voor uzelf en uw familie, evenals een ziektekostenverzekering;
  dat u ingeschreven bent op een officieel erkende openbare of particuliere school,

Voor personen die in gezinsverband leven met de bovengenoemde categorie dienen de volgende documenten te worden overhandigd:

 1. Een geldige identiteitskaart of paspoort;
 2. Een document waaruit de familierelatie blijkt (bijv. een internationale versie van de geboorteakte/huwelijksakte);
 3. Een certificado de registo de cidadão europeu van de onderdaan van de lidstaat bij wie ze zich voegen;
 4. Een document waaruit blijkt dat de onderdaan van de lidstaat zorgdraagt voor bovengenoemde personen;

Voor EU onderdanen en hun familieleden afkomstig uit de EU bestaat de mogelijkheid een certificado de residência permanente aan te vragen, vijf jaar na hun verblijf in Portugal. Hiervoor bestaat een speciaal formulier dat kan worden aangevraagd bij de Portugese Vreemdelingendienst.

Voor meer informatie en voor het downloaden van de desbetreffende aanvraagformulieren kunt u de Engelse versie van de website van de Portugese Vreemdelingendienst (SEF) raadplegen.

Werken

Werken in dienstverband

Wie belangstelling heeft om in Portugal in loondienst te werken wordt geadviseerd eerst een bezoek te brengen aan het land en zich goed op de hoogte te stellen van zaken als levensomstandigheden, salarissen, mogelijkheden van huisvesting, sociale en medische voorzieningen, verzekeringen, belastingen, diploma's enz. Het minimumloon is per 1 januari 2017 vastgesteld op € 557 bruto, het gemiddelde salaris in Portugal bedroeg in 2015 € 914 bruto.

De werkloosheid is relatief hoog en bedroeg in 2016 10,5%. Portugal heeft dan ook geen gebrek aan werknemers. In het algemeen is het niet gemakkelijk om hier een werkkring te vinden. Slechts indien men specialistische kennis of ervaring bezit, die in Portugal niet of nauwelijks voorhanden is, ligt dit anders.

Banen in de toeristische branche of horecasector, waar in het verleden Nederlanders met talenkennis en ondernemerslust slaagden, worden steeds meer door Portugezen bezet. Het kunnen spreken van Engels en/of Duits weegt niet of nauwelijks meer als voordeel mee. Actieve kennis van de Portugese taal is echter een pré.

In de toeristische sector is er in het algemeen wel plaats voor seizoenarbeid.

De hier gevestigde dochterondernemingen van Nederlandse bedrijven en multinationals trekken in het algemeen zo min mogelijk buitenlanders aan. Slechts voor enkele leidinggevende of specialistische functies worden Nederlanders of andere buitenlanders door het moederbedrijf naar Portugal uitgezonden.

Sociale Zekerheid

Voor vragen over de Portugese Sociale Zekerheid kunt u terecht bij de site van de Segurança Social

Contactgegevens:

Direção-Geral da Segurança Social
Largo do Rato n.º 1
1269-144 Lisboa
Telefone – Linha Segurança Social – 300 502 502 (weekdagen, 9h-17h)
E-mail: dgss@seg-social.pt

Verhuizen

Roerend goed, reeds drie maanden in bezit en  gebruik, kan vrij van invoerrrechten worden binnengebracht. Dit is ook van toepassing bij het binnenbrengen van de inboedel voor een tweede huis, huwelijksgeschenken of erfenissen.

Motervoertuigen (met een limiet van een auto en een motor per persoon) dient men voor uitschrijving in Nederland minstens twaalf maanden in zijn bezit te hebben gehad om vrij van belasting te kunnen worden ingevoerd. De invoer van motorvoertuigen moet in ieder geval binnen een termijn van zes maanden na uitschrijving plaatsvinden en deze kunnen gedurende twaalf maanden noch verkocht, geleend danwel verhuurd worden. Bij de invoer van motorvoertuigen is het noodzakelijk een uittreksel uit het bevolkingsregister van de gemeente te overleggen waaruit de inschrijvingsperiode en de datum van uitschrijving blijkt. Indien verzuimd wordt het proces tot invoer te starten is het niet toegestaan in een voertuig met een Nederlands kenteken te rijden.

Daar e.e.a. een gecompliceerd proces betreft wordt gesuggereerd een bemiddelingsbureau in te schakelen. Indien u geen bemiddelingskosten wilt betalen, dan kunt u zich wenden tot de IMT (de Portugese tegenhanger van de Nederlandse Rijksdienst voor Wegverkeer).

Nuttige adressen

Direcção Geral das Alfândegas (Douane)  www.dgaiec.min-financas.pt

I.M.T.: http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Contactos/LisboaValeTejo/Paginas/LisboaValeTejo.aspx

Automóvel Club de Portugal (soort ANWB): www.acp.pt

Bemiddelingsbureau's kunt u vinden onder agências automobilísticas