Q&A's voor visum kort verblijf (Schengenvisum)

Lees de meest gestelde vragen over de kort-verblijf (Schengen) visa.

Kan ik een Schengenvisum aanvragen?

In landen buiten de EU waarvoor per 1 juli 2020 het inreisverbod is opgeheven, zal Nederland in principe - als de lokale situatie de afgifte van een visum het toelaat - opnieuw een visum afgeven - ook al vindt de reis pas over 5 maanden plaats.

Dit heeft uitdrukkelijk betrekking op de ingezetenen van die landen waarvoor het inreizen binnen Schengengebied het weer toelaat, niet op onderdanen.

Als het reisverbod voor een derde land weer wordt ingesteld nadat een visum is afgegeven, vervalt de geldigheid van het afgegeven visum en wordt de persoon in kwestie aan de grens de toegang ontzegd.

Het is dus belangrijk dat reizigers in bezit van een  visum zich vóór vertrek steeds over de geldende EU-inreisvoorwaarden informeren.

Als ik een Schengenvisum heb, kan ik dan zeker naar Nederland reizen?

Een visum geeft geen recht op toegang tot het Schengengebied, maar is het slechts één van de toegangsvoorwaarden. Aan de grens wordt gecontroleerd of aan de toelatingsvoorwaarden, denk hierbij aan gezondheid, reden van reizen bij uitzonderingsgevallen e.d., wordt voldaan.

Het Nederlandse visumaanvraagcentrum vertegenwoordigt het land dat ik graag zou willen bezoeken. Kan ik een visum aanvragen voor een ander land dan Nederland?

Nee, u kunt geen visum aanvragen voor een ander land. Tot nader order hebben de Schengen-lidstaten de visumvertegenwoordiging voor andere Schengen-lidstaten opgeschort. Dit betekent dat het Nederlandse visumaanvraagcentrum alleen visumaanvragen voor Nederland in behandeling neemt. Neem voor meer informatie contact op met de diplomatieke vertegenwoordiging van de Schengen-lidstaat waarvoor u een visum wilt aanvragen.

Kan ik met een Schengenvisum ook naar of door andere Schengenlidstaten reizen?

In deze periode kan elke lidstaat de lijst met inreisverboden restrictiever gebruiken en moeten aanvragers dus vooraf zichzelf informeren of doorreis via een andere lidstaat mogelijk is.

Als een land op dit moment nog steeds een inreisverbod voor zijn ingezetenen toepast of zijn grens gesloten houdt, dan is de toegang tot Europa voor deze landen dus puur theoretisch zolang deze verboden van kracht zijn.

Voor landen waarvoor het inreisverbod nog niet is opgeheven, worden alleen (Schengen)visumaanvragen voor de uitzonderingscategorieën van het inreisverbod geaccepteerd. De uitzonderingscategorieën vindt u in de Q&A's voor inreizen in Nederland (EU inreisverbod).

Wanneer kan ik weer een visum aanvragen?

In landen waarvoor per 1 juli 2020 het inreisverbod is opgeheven (zie hierboven) geeft Nederland in principe – en als de lokale situatie het weer toelaat- weer visa af. Dit zal niet meteen per 1 juli het geval zijn aangezien er tijd gemoeid is met de herstart van de visumprocessen. Houdt u voor actuele informatie de website in de gaten en kijk wat er in uw woonland mogelijk is.

Ik ben geen inwoner van een land dat op de lijst met veilige landen staat, maar ik heb een essentieel beroep (bijv. een medisch beroep, grensarbeider en zeevarende) en heb een visum nodig voor mijn werk. Kan ik er een aanvragen?

Dit is in bepaalde gevallen mogelijk. Als u kunt aantonen dat uw beroep onder een van de uitzonderingscategorieën van de reisbeperkingen voor Nederland valt (zie de Q&A's voor inreizen in Nederland, EU-inreisverbod), en als de consulaire afdeling in het land waar u een visum wilt aanvragen uw (spoed)aanvraag in behandeling kan nemen, kunt u een visum aanvragen bij de ambassade of het consulaat-generaal.

Of een consulaire afdeling open is, hangt af van de situatie in het land van aanvraag en kan van dag tot dag veranderen. Ambassades en consulaten-generaal kunnen slechts in beperkte gevallen hulp bieden. Neem contact op met de ambassade of het consulaat als u denkt dat de bovenstaande situatie op u van toepassing is.

Ik heb dringende redenen om mijn familieleden in Nederland te bezoeken. Wanneer val ik onder de uitzonderingen?

Met betrekking tot de categorie personen die reizen voor noodzakelijke gezinsomstandigheden uit landen waarvoor het inreisverbod nog van toepassing is, gaat het om reizen in uitzonderlijke gevallen. Een uitzonderlijk geval is bijvoorbeeld het bezoeken van een terminaal ziek familielid of het bijwonen van een begrafenis.

Een partner mag de geboorte bijwonen. Dit is een belangrijke reden voor familiebezoek. Wel moet er sprake zijn van een bewezen relatie door middel van documentatie, ook bij aankomst op Schiphol.

Ik ga graag naar de geboorte van mijn (achter) kleinkind. Is dat mogelijk?

Voor de landen waarvoor het inreisverbod nog geldt, valt het bijwonen van de bevalling van een kind als (over) grootouder niet onder de uitzonderingen. Het bijwonen van een bevalling is onder de gegeven omstandigheden alleen voorbehouden aan de partner.

Ik ben een gezinslid van een Nederlander met de nationaliteit van een visumplichtig land en wil graag naar Nederland reizen. Kan ik een visum aanvragen?

In de landen waarvoor het inreisverbod per 1 juli 2020 is opgeheven, is dit mogelijk als de lokale situatie de afgifte van een visum toestaat.

Voor de landen waarvoor het inreisverbod nog steeds geldt, is dit in bepaalde gevallen mogelijk. Als het mogelijk is om een (spoed)aanvraag in te dienen bij de consulaire afdeling, dient u de familierelatie met de Nederlander aan de hand van documenten te bewijzen. Alleen ouders, kinderen en partners komen hiervoor in aanmerking.

Of een (spoed)aanvraag kan worden ingediend is afhankelijk van de situatie in het land.

Krijg ik mijn reeds betaalde leges terug van een ingediende visumaanvraag voor kort verblijf?

De visumleges van reeds afgegeven visa die door COVID-19 niet zijn gebruikt, kunnen niet worden terugbetaald. U moet een nieuwe aanvraag indienen. Dit kan op het moment dat de visumdienstverlening wordt hervat en het afsprakensysteem weer geopend is.

Ik heb nog niet naar Nederland kunnen vertrekken. Kan de periode van mijn reeds afgegeven visum verlengd worden?

De duur van afgegeven visa van reizigers die nog niet naar Nederland hebben kunnen afreizen in verband met geannuleerde vluchten, kunnen niet worden verlengd. U moet een nieuwe visumaanvraag indienen. Dit kan op het moment dat de visumdienstverlening wordt hervat en het afsprakensysteem weer open is.

Als visumhouder heb ik een geldig visum verkregen voordat het inreisverbod van kracht werd. Het land waarvan ik inwoner ben staat nog niet op de lijst van veilige landen. Kan ik nu Nederland binnenkomen?

Nee, u kunt niet binnen komen, tenzij u onder de uitzonderingscategorieën van de reisbeperkingen voor Nederland valt (zie de Q&A's voor inreizen in Nederland, EU-inreisverbod).

Ik heb na een bezwaarprocedure toch recht gekregen op een kortverblijfvisum, maar ik moet binnen 90 dagen reizen. Kan ik nu naar Nederland reizen?

Als u inwoner bent van een land waarvoor het inreisverbod is opgeheven kan dat.

Wat betreft landen waarvoor het inreisverbod nog niet opgeheven, geldt dat u alleen een visum kunt afhalen en kunt reizen als u onder een uitzonderingscategorie van het inreisverbod valt (zie de Q&A's voor inreizen in Nederland, EU-inreisverbod ) of wanneer het reisverbod voor uw land wordt opgeheven. Neemt u contact op met de IND voor advies als de 90 dagen periode daardoor (bijna) verloopt.

Ik ben in Nederland, kan het land niet verlaten en mijn visum verloopt bijna of is verlopen. Wat moet ik doen?

Klanten die met een visum kort verblijf in Nederland verblijven en het land niet kunnen verlaten, kunnen bij de IND telefonische verlenging aanvragen. Het verlengen van een visum kan dus niet bij een IND-loket. Een sticker in het paspoort is niet nodig. De verlenging is alleen geldig in Nederland en wordt in het VIS-systeem geregistreerd.

Geldt dit voor u? Bel dan de IND-informatielijn: 088 04 30430. Houd uw visumnummer en paspoort bij de hand.

Ik ben in Nederland zonder visum (niet-visumplichtig), maar mijn vrije termijn is afgelopen of loopt binnenkort af. Moet ik Nederland verlaten?

U kunt geen verlenging aanvragen van een vrije termijn, de periode van 90 dagen binnen 180 dagen die u in Nederland (en het Schengengebied) mag zijn. Loopt uw vrije termijn af en kunt u niet vertrekken? U hoeft dit niet te melden bij de IND. De Nederlandse overheid begrijpt dat het in deze periode moeilijker kan zijn om terug te keren. De overheid controleert daarom minder streng op personen die langer blijven dan is toegestaan. Maar de overheid verwacht wel dat u probeert terug te keren als uw verblijfsrecht afloopt.

Hebt u hulp nodig om terug te keren? Neem dan contact op met de vertegenwoordiging van uw land in Nederland.

Mijn visum is in behandeling echter mijn reisdoel en/of vlucht is geannuleerd (bijv. door de Europese reisrestricties). Wat gebeurt er met mijn visumaanvraag?

Visumaanvragen die momenteel in behandeling zijn en waarbij de vlucht is geannuleerd, zullen worden geweigerd met de aantekening dat dit gebeurt naar aanleiding van COVID-19. Aanvragen voor evenementen/bijeenkomsten die als gevolg van COVID 19 gerelateerde maatregelen zijn geannuleerd, worden geweigerd met als reden ‘reisdoel vervallen’.

Ik kan nog reizen en mijn visum kan nog afgegeven worden. Ik kom uit een land dat door de EU als veilig wordt aangemerkt. Loop ik een risico dat ik door omstandigheden niet terug kan reizen?

Visumaanvragen die nu in behandeling zijn en wel afgegeven kunnen worden, kunnen een ruimere geldigheid krijgen, om de reiziger niet in problemen te brengen als deze door maatregelen onverhoopt niet terug kan keren naar het land van herkomst (bijvoorbeeld geldigheidsduur 90 dagen, 1 entry visum).

Het is bedoeld voor familieleden in de 1e en 2e graad. Dit omvat de partner en de kinderen in de 1e graad en de kleinkinderen in de 2e graad.