Geboorte aangeven in de Verenigde Arabische Emiraten

Wanneer uw kind in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) wordt geboren, moet u daar aangifte doen. Woont u in Nederland, dan bent u verplicht om de buitenlandse geboorteakte in uw woongemeente te registreren. U kunt uw kind erkennen in Nederland.

Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet u aangifte van de geboorte doen bij de lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar van de burgerlijke stand of op een gemeentehuis. In dit land is het ook mogelijk om de aangifte te doen bij de Nederlandse ambassade. Na de geboorteaangifte krijgt u een geboorteakte mee.

Geboorteakte van Nederlandse ambassade

Doet u de aangifte van de geboorte van uw kind bij de Nederlandse ambassade? Dan krijgt u een Nederlandse akte, die u niet hoeft te legaliseren voor gebruik in Nederland. Heeft u (later) een afschrift of uittreksel nodig? Dan vraagt u dit op bij de Nederlandse ambassade waar de akte is opgesteld. Woont u in het land waar de geboorteakte is afgegeven, dan kunt u zelf contact opnemen met de ambassade. In alle andere gevallen kunt u per e-mail een aanvraag doen bij het Consulair Dienstencentrum in Den Haag.

Regels aangifte geboorte en naamskeuze

De Nederlandse regels voor de aangifte geboorte en naamskeuze kind vindt u op rijksoverheid.nl. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Denk daarbij aan afwijkende regels over het gebruik van achternamen of ander schrift (bijvoorbeeld Japans of Arabisch).

Geboorteakte registreren

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om de geboorteakte in uw woongemeente te registreren. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente verwerkt de persoonlijke gegevens van u en uw kind dan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Soms moet u uw buitenlandse akte eerst legaliseren. Dit doet u in het land waar de akte vandaan komt. Bekijk of en hoe u uw akte moet legaliseren.

Buitenlandse akte omzetten in Nederlandse akte

Deed u de geboorteaangifte bij de lokale autoriteiten? Dan heeft u een buitenlandse geboorteakte. Die kunt u laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Een akte omzetten is niet verplicht, maar maakt het u makkelijk als u of uw kind in de toekomst een afschrift nodig heeft. Dit is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. U hoeft het afschrift dan niet in het buitenland op te vragen. Het afschrift vraagt u dan online op bij de gemeente Den Haag. 

Lees hoe u een buitenlandse akte omzet naar een Nederlandse akte

Kind erkennen in het buitenland of in Nederland

Kind erkennen in het buitenland

De regels over het erkennen van een kind verschillen per land. In sommige landen moet u bepaalde procedures volgen. U krijgt dan u een erkenningsakte als bewijs. In andere landen gaat erkenning automatisch door vermelding van de ouder op de geboorteakte.

Een buitenlandse erkenning is niet altijd rechtsgeldig in Nederland.

In buitenland geboren kind in Nederland erkennen

U kunt uw in het buitenland geboren kind altijd in Nederland erkennen. Dus ook als erkenning in het buitenland niet mogelijk is. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Op rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind.

Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied

Aangifte geboorte bij de lokale autoriteiten in de VAE

Met een gelegaliseerde geboorteakte uit de VAE kunt u direct een reisdocument aanvragen voor uw kind. De VAE-geboorteakte maakt geen onderscheid tussen een voor- en achternaam zoals in Nederland. Er is sprake van een namenreeks. De  namenreeks wordt in het Nederlandse reisdocument volledig als achternaam overgenomen. De voornamen worden dus niet apart vermeld. De houderpagina van het paspoort komt er als volgt uit te zien:

Geslachtsnaam: de namenreeks die op de geboorteakte in de VAE staat

Voornaam: ---

Als u een reisdocument wilt aanvragen waarin wél een voor- en een achternaam staan vermeld, moet u de geslachtsnaam van uw kind eerst laten vaststellen door de Dienst Justis (is kosteloos).

Let op: er bestaat een verschil tussen een naams wijziging en een naams vaststelling. U vraagt bij Dienst Justis een naamsvaststelling aan. In tegenstelling tot de naamswijziging is de naamsvaststelling gratis. De procedure voor de aanvraag staat beschreven op de website van Dienst Justis.

Wat heeft u hiervoor nodig?

  1. De verzoeker vult het aanvraagformulier naamswijziging in en vermeldt bovenaan het formulier dat het naamsvaststelling van het kind betreft (NV).
  2. Een origineel, volledig gewaarmerkt afschrift van de buitenlandse geboorteakte. Afhankelijk van het land van afgifte heeft u een legalisatie of apostille nodig.
    Bekijk de pagina over legalisatie van documenten voor meer informatie over legalisatie.

Als de geboorteakte niet is opgemaakt in het Nederlands, Engels, Frans of Duits, dan moet deze akte vertaald worden in het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Stap 1:
De aanvrager dient middels het aanvraagformulier naamswijziging het verzoek naamsvaststelling in bij de Dienst Justis/KB.

Stukken sturen aan:
Dienst Justis/KB
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

Stap 2:
Het Koninklijk Besluit met de voor- en achternaam naar Nederlands recht wordt afgegeven.

Recente ervaring wijst uit, dat met de aanvraag circa 8 tot 10 weken gemoeid is.

Stap 3:
U stuurt de KB aan het Bureau Landelijke Taken van de gemeente Den Haag voor inschrijving van de akte in de Nederlandse Registers van de Burgerlijke Stand.

De inschrijving heeft als voordeel dat men in de toekomst altijd via deze instantie snel een afschrift kan opvragen tegen geringe kosten. Bovendien is de geboorteakte op deze wijze geregistreerd in een centraal register in Nederland.

Stukken aangetekend sturen aan:

Gemeente Den Haag
Publiekszaken, Afdeling Landelijke Taken
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Geboorteakte op laten maken bij het consulaat-generaal in Dubai

U kunt de geboorte van uw kind ook in het geboorteregister van het consulaat-generaal in Dubai laten opnemen. Dit kan alleen binnen 30 dagen na de geboorte.

Om de aanvraag op tijd te kunnen verwerken, dient u binnen 21 dagen na de geboorte een scan van de volgende documenten naar de ambassade te sturen per e-mail:

  • Geboortebewijs van het ziekenhuis, met vermelding van de exacte tijd van geboorte
  • Geboorteakte
  • Paspoort van beide ouders: de houderpagina, pagina met het burgerservicenummer (BSN) en de pagina met het visum van de VAE
  • Uittreksel van de huwelijksakte (niet ouder dan een jaar)

Zodra het consulaat-generaal in Dubai de benodigde documenten heeft ontvangen, krijgt u een afspraak om de aanvraag in te dienen. U neemt bovengenoemde documenten mee in origineel.

Het consulaat-generaal zal uw kind naar Nederlands recht inschrijven met een voor- en achternaam, ervan uitgaand dat vader en/of moeder een geslachtsnaam heeft. De namen worden in het Nederlandse paspoort overgenomen. De in Dubai opgemaakte geboorteakte wordt toegevoegd aan het register van het consulaat-generaal in Dubai.

Een afschrift of een uittreksel moet altijd via het Consulaire Diensten Centrum (CDC) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag worden aangevraagd. De geboorteakte wordt niet opgenomen in een centraal register in Nederland.