Geboorte en erkenning van kind in Indonesië.

Wanneer uw kind in Indonesië wordt geboren, moet u daar aangifte doen. U kunt de geboorteakte daarna eventueel in Nederland laten registeren. U kunt uw kind erkennen in Indonesië of in Nederland.

Aangifte van geboorte kind

Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet aangifte van de geboorte gedaan worden bij de lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar van de burgerlijke stand of op een gemeentehuis. Bij de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. In enkele landen is het ook mogelijk om de aangifte te doen bij de Nederlandse ambassade.

Regels aangifte geboorte en naamskeuze

De Nederlandse regels voor de aangifte geboorte en naamskeuze kind vindt u op rijksoverheid.nl. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Denk daarbij aan afwijkende regels over het gebruik van achternamen of ander schrift (bijvoorbeeld Japans of Arabisch).

Buitenlandse geboorteakte in Nederland registreren

U kunt de buitenlandse geboorteakte laten registreren bij de gemeente Den Haag in Nederland. Dit is niet verplicht, maar kan handig zijn. Bijvoorbeeld als u of uw kind later een afschrift of uittreksel van de geboorteakte nodig heeft.

Heeft u de aangifte bij de lokale autoriteiten gedaan? Dan is de geboorteakte een buitenlands document. In veel gevallen moet u een buitenlands document nog laten legaliseren en vertalen. Dit verschilt per land. Wat u moet doen, staat bij de legalisatie-informatie onder buitenlandse documenten legaliseren.

Geboorteakte opvragen bij Nederlandse ambassade

U kunt geen aangifte doen van de geboorte van uw kind bij een Nederlandse ambassade. Dit kon tot 1 januari 2012. Maar nu niet meer. Heeft u voor 1 januari 2012 aangifte gedaan van een geboorte? Dan heeft u een Nederlandse akte die u niet hoeft te legaliseren voor gebruik in Nederland. Heeft u hiervan een afschrift of uittreksel nodig? Dan vraagt u dit op bij de Nederlandse ambassade waar de akte is opgesteld. Woont u in het land waar de geboorteakte is afgegeven, dan kunt u zelf contact opnemen met de ambassade. In alle andere gevallen kunt u per e-mail een aanvraag doen bij het Consulair Dienstencentrum in Den Haag.

Kind erkennen in het buitenland of in Nederland

Kind erkennen in het buitenland

De regels over het erkennen van een kind verschillen per land. In sommige landen moet u een bepaalde procedure volgen. U krijgt dan u een erkenningsakte als bewijs. In andere landen gaat erkenning automatisch door vermelding van de ouder op de geboorteakte.

Hoe u uw kind erkent in uw land, staat onder ‘Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied’. Een buitenlandse erkenning is niet altijd rechtsgeldig in Nederland.

In buitenland geboren kind in Nederland erkennen

U kunt uw in het buitenland geboren kind altijd in Nederland erkennen. Dus ook als erkenning in het buitenland niet mogelijk is. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Op rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind.

Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied

Aangifte doen bij geboorte kind in Indonesië

Wanneer uw kind in Indonesië wordt geboren, moet u de geboorteaangifte doen bij de lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar van de burgerlijke stand (oftewel de Catatan Sipil) of op een gemeentehuis (Balai kota). Bij de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt.

Bij het opmaken van de geboorteakte moet u goed opletten dat de benaming van uw kind correct gebeurt. In Indonesië hebben personen soms geen geslachtsnaam maar wordt een namenreeks gebruikt. Voor de Nederlandse regelgeving is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de voor- en geslachtsnaam. U moet er dan ook op letten dat bij de plaatselijke burgerlijke stand / Catatan Sipil een comma tussen de voor- en geslachtsnaam wordt geplaatst. Hieronder ziet een aantal correcte voorbeelden:

Voorbeeld 1:

Voorbeeld 2:

Voorbeeld 3:

Pieter Jan

Pieter Jan, Jansen

Jansen, Pieter Jan

Zoon van Jansen, Ton

Zoon van Jansen, Ton

Zoon van Jansen, Ton

en

en

en

Willemsen, Jet

Willemsen, Jet

Willemsen, Jet

In alle drie bovenstaande gevallen zijn de voornamen Pieter Jan en is de geslachtsnaam Jansen.

Vaststellen geslachtsnaam

Zijn de voornaam en achternaam niet apart vermeld op de geboorteakte? En u wilt bijvoorbeeld een reisdocument aanvragen waarin wel een voor- en achternaam staan vermeld? Dan moet u de geslachtsnaam van uw kind eerst laten vaststellen door de Dienst Justis in Nederland (is kosteloos). Pas daarna kunt u een aanvraag voor een reisdocument indienen.

Let op: er bestaat een verschil tussen een naamswijziging en een naamsvaststelling. U vraagt bij Dienst Justis een naamsvaststelling aan. In tegenstelling tot de naamswijziging is de naamsvaststelling gratis. De procedure voor de aanvraag staat beschreven op de website van Dienst Justis.

Wat heeft u hiervoor nodig?

  1. De verzoeker vult het aanvraagformulier naamswijziging in en vermeldt bovenaan het formulier dat het naamsvaststelling van het kind betreft (NV).
  2. Een origineel, volledig gewaarmerkt afschrift van de buitenlandse geboorteakte. Afhankelijk van het land van afgifte heeft u een legalisatie of apostille nodig.
    Bekijk de pagina over legalisatie van documenten voor meer informatie over legalisatie.

Als de geboorteakte niet is opgemaakt in het Nederlands, Engels, Frans of Duits, dan moet deze akte vertaald worden naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Stap 1:

De aanvrager dient middels het aanvraagformulier naamswijziging het verzoek naamsvaststelling in bij de Dienst Justis/KB.

Stukken sturen naar:
Dienst Justis/KB
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

Stap 2:

Het Koninklijk Besluit (KB) met de voor- en achternaam naar Nederlands recht wordt afgegeven.

Recente ervaring wijst uit, dat met de aanvraag circa 8 tot 10 weken gemoeid is.

Stap 3:

U stuurt de KB aan het Bureau Landelijke Taken van de gemeente Den Haag voor inschrijving van de akte in de Nederlandse Registers van de Burgerlijke Stand.

De inschrijving heeft als voordeel dat men in de toekomst altijd via deze instantie snel een afschrift kan opvragen tegen geringe kosten. Bovendien is de geboorteakte op deze wijze geregistreerd in een centraal register in Nederland.

Stukken aangetekend sturen naar:

Gemeente Den Haag
Publiekszaken, Afdeling Landelijke Taken
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Erkenning kind in Nederland en het verkrijgen van Nederlandse nationaliteit

De Nederlandse ambassade in Jakarta heeft geen bevoegdheid om een erkenningsakte op te stellen. De instanties die wel de bevoegdheid hebben zijn: de gemeente of een notaris in Nederland.

In welke situatie kan ik mijn kind erkennen?

U kunt het kind erkennen als u niet de juridische vader van het kind bent. Met andere woorden, als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van het kind.

Bij erkenning van een kind gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent 16 jaar of ouder;
  • U heeft toestemming nodig van de moeder die Indonesië woont. De toestemmingsverklaring kan worden opgesteld bij de plaatselijke notaris in Indonesië;
  • Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar heeft u alleen de toestemming van het kind nodig;
  • U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een bloedverwant van de moeder bent;
  • Tijdens de erkenning kunt u ook de achternaam van uw kind kiezen;
  • Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke gesteldheid? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Er zijn 3 optie’s voor erkenning:

1. Kind erkennen tijdens de zwangerschap

Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. U kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen.

2. Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte

U kunt het kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet in de Nederlandse gemeente waar het kind is geboren. Niet in Indonesië.

3. Kind erkennen op een later moment

U kunt een kind ook erkennen als het meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder.