Subsidieregeling Nederlandse cultuur in Frankrijk

Sinds 1997 geven de Ministeries van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  gezamenlijk invulling aan het internationaal cultuurbeleid (ICB). Dit beleid beoogt onder meer de Nederlandse culturele aanwezigheid en zichtbaarheid in het buitenland te versterken. De Nederlandse Ambassade in Parijs heeft jaarlijks een budget ter beschikking om Nederlands-Franse culturele projecten te ondersteunen.

Cultuurbudget Nederlandse ambassade in Parijs

Het cultuurbudget van de ambassade wordt jaarlijks door het Ministerie van Buitenlandse Zaken vastgesteld. Subsidie wordt slechts verleend voor zover de middelen van de ambassade toereikend zijn. Onder meer vanwege de beperkte hoeveelheid van die middelen kunnen niet alle aanvragen worden gehonoreerd en kan het gevraagde bedrag niet altijd worden toegezegd.

Voorwaarden en criteria

• De bijdrage kan in beginsel alleen verstrekt worden aan een Franse organisatie.

• Het project dient een bijdrage te leveren aan de versterking van het culturele profiel van Nederland en aan de culturele samenwerking tussen Nederland en Frankrijk.

• De culturele inhoud dient te passen binnen het cultuurbegrip dat wordt gehanteerd in het internationaal cultuurbeleid van Nederland.

• Het project dient zowel naar Nederlandse culturele maatstaven als naar lokale maatstaven van voldoende artistieke, productionele en organisatorische kwaliteit te zijn.

• De kwaliteit van de lokale organisatie en de Nederlandse counterpart dient voldoende te zijn.

• De verhouding tussen de Nederlandse en de Franse bijdrage dient reëel te zijn. Er moet sprake zijn van een zekere mate van reciprociteit : het is niet de bedoeling dat de kosten van een project eenzijdig door Nederland worden gedragen.

• De verhouding kosten - uitstraling dient aanvaardbaar te zijn.

• De bijdrage dient noodzakelijk te zijn om het project doorgang te doen vinden.

• De activiteit dient nog plaats te vinden.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag in principe het gehele jaar indienen. Wij raden u echter aan uw aanvraag zo vroeg mogelijk bij ons bekend te maken. De volledige, definitieve aanvraag dient uiterlijk twee maanden voor aanvang van het project, op schriftelijke wijze bij de afdeling Culturele Zaken van de ambassade te worden ingediend. De aanvraag dient minimaal te bevatten een projectbeschrijving, waarin in ieder geval alle hierna volgende onderdelen toegelicht worden, alsmede een deugdelijk begrotings- en dekkingsplan. Tot slot: subsidie is vooral bedoeld om een Nederlandse cultuurmaker of -instelling in de Franse markt te introduceren. Een herhaling van subsidie voor eenzelfde activiteit of voor eenzelfde culturele instelling in het lopende kalenderjaar of het jaar daarop is dan ook zeker geen vanzelfsprekendheid.     

Projectbeschrijving

• Volledige naam en adresgegevens van de aanvrager

• Volledige naam en adresgegevens van alle betrokken Nederlandse partner(s) (kunstenaars en instellingen)

• Titel/naam van het project

• Geplande periode (begin- en einddatum, speelbeurten)

• Projectbeschrijving (zo volledig en gedetailleerd mogelijk)

• Huidige status van het project: in welk stadium bevinden zich de voorbereidingen?

• Alle aan het project verbonden (financiële, productionele en artistieke) partners

• Financiële positie van de aanvrager (globale werking gefinancierd uit eigen middelen, subsidies, inkomsten uit verkoop, …; balans afgeronde evenementen (tekort, overschot of budgetneutraal)

• Kopieën van de eventueel reeds afgesloten contracten

• Het exacte bedrag dat gevraagd wordt

• Verwacht aantal bezoekers

• Soort publiek (breed publiek, scholieren, pers, media, experts, vakgenoten..)

• Communicatieplan rondom het project

• Bankgegevens (IBAN & BIC) in de vorm van een RIB/RIP