Weblogs

‘Vrouwenrechten zijn mensenrechten’

Judith Adokorach is beleidsmedewerker SRGR (seksuele en reproductieve gezondheid en rechten), gender & gezinsplanning op de Nederlandse ambassade in Kampala, Oeganda. Voordat ze het ambassadeteam in 2015 kwam versterken, werkte ze voor Save the Children en CARE. ‘Werken voor een grote donor als Nederland vind ik heel bevredigend.'

Judith Adokorach

‘Gezondheid vind ik een recht. Het gaat volgens mij niet alleen om medische aspecten, maar ook om mensenrechten. Als seksuele en reproductieve rechten van vrouwen worden geschonden, dan worden mensenrechten geschonden. Dat is mijn motivatie voor het werk dat ik doe en mijn baan hier op de Nederlandse ambassade. Als we streven naar een betere wereld waarin elke vrouw waardig kan leven, dan moeten we ons richten op de sociale, economische en politieke factoren waardoor vrouwen worden gemarginaliseerd en achtergesteld. Veel mensen beseffen niet dat bepaalde culturele gebruiken en sociale normen negatieve gevolgen hebben voor het welzijn en de waardigheid van mensen, en met name vrouwen en meisjes. Gebrek aan kennis leidt tot situaties waarin schadelijke tradities worden getolereerd. De Nederlandse ambassade werkt samen met haar partners in Oeganda om de positie van vrouwen en meisjes en gendergelijkheid als geheel te bevorderen.’

Platteland

‘Ik ben opgegroeid op het platteland en in een bescheiden milieu. Ik weet hoe de mensen daar denken over de gezondheid van vrouwen. Mijn collega's uit Den Haag kunnen zich niet altijd inleven in wat er op dorpsniveau gebeurt, maar ik kan uit eigen ervaring spreken. Ik wil deze kennis en ervaring graag gebruiken om een bijdrage te leveren aan beslissingen en actie op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Ik wil de puntjes met elkaar verbinden. Toen ik in de gezondheidszorg ging werken, realiseerde ik me dat een groot aantal problemen bij de seksuele en reproductieve gezondheid van vrouwen en meisjes te wijten zijn aan culturele en sociale factoren. Als we erin slagen genderkwesties en machtsverhoudingen binnen het gezin en in de gemeenschappen aan te pakken, kunnen we misschien de druk op de gezondheidsfaciliteiten verlichten.’ 

‘In Oeganda wordt bijvoorbeeld 70% van het werk in de landbouw door vrouwen gedaan. Deze economische activiteit is niet alleen belangrijk voor henzelf en hun familie, maar ook voor het land. De genderkloof in de landbouwsector bedraagt in Oeganda naar schatting $67 miljoen per jaar. Economische empowerment van vrouwen is daarom essentieel. Als we geen aandacht besteden aan de empowerment van vrouwen, dan is dat schadelijk voor de economische ontwikkeling.’

Empowerment van vrouwen

‘Om de empowerment van vrouwen te stimuleren en ongelijkheid en geweld tegen vrouwen te bestrijden is het belangrijk om mensen meer zeggenschap te geven, systemen te versterken en diplomatiek te handelen. Daar houdt de ambassade zich onder andere mee bezig. Het is in het belang van de regering van Oeganda dat het bestaande beleid voor het stimuleren van de empowerment van vrouwen en gendergelijkheid op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Nederland steunt de autoriteiten hierbij, maar spreekt hen tegelijkertijd aan op hun verantwoordelijkheid. Beide zijden moeten hun commitment tonen.’

‘Ik denk dat mannen een essentiële rol hebben bij het tot stand brengen van de door ons gewenste omslag. Het is belangrijk dat we mannen aanspreken en meenemen in hun rol als change agent, partners van vrouwen wier levens we willen veranderen. We moeten bovendien onderkennen dat ook mannen soms slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld. Momenteel werken we aan een klein project op het platteland bij Arua. Met name de getuigenissen van de mannen die hieraan meewerken hebben me geraakt. Een aantal voorheen gewelddadige mannen zijn getransformeerd tot ondersteunende echtgenoten. Voor hen ging het met name om masculiniteit, laten zien dat je een echte man bent. Het is van belang om positieve mannelijkheid bij mannen en jongens te stimuleren. Dit is onderdeel van onze programma-aanpak om gendergerelateerd geweld te beëindigen.’

Nederlandse inbreng

‘Werken voor een grote donor als Nederland vind ik heel bevredigend. De Nederlanders spelen een belangrijke rol in het mondiale ontwikkelingsbeleid. Als medewerker van de ambassade in Oeganda kan ik een waardevolle brugfunctie vervullen tussen de nationale context en besluiten, maatregelen en onderhandelingen in Den Haag en andere mondiale platforms. Ik kan mijn mening geven en mijn opvattingen delen over deze mondiale kwestie.’

‘Het is bijzonder te zien hoeveel ik als Oegandese gemeen heb met de Nederlandse cultuur. Ik heb een beter begrip van de Nederlandse cultuur en normen en waarden en ik zie het verband met wat Nederland probeert te bereiken met ontwikkelingssamenwerking. Als buitenstaander is dat moeilijk te doorgronden. En wanneer ik met andere Oegandezen spreek, kan ik beter uitleggen waarom Nederlanders willen wat ze willen en waarom dat logisch is. De Nederlandse cultuur is, via ontwikkelingssamenwerking, van belang voor dit land. Het is de perfecte gelegenheid om zowel mijn Oegandese collega's te helpen als problemen aan te pakken. Uiteindelijk zet ik mij niet in voor een Nederlandse zaak, maar voor een kwestie die van belang is voor de menselijke waardigheid.’

Judith Adokorach 1000

Judith Adokorach is beleidsmedewerker SRGR (seksuele en reproductieve gezondheid en rechten), gender & gezinsplanning op de Nederlandse ambassade in Kampala, Oeganda.