Belangrijke informatie m.b.t. aanvraag Frans rijbewijs

Aanvragen van een Frans rijbewijs voor Nederlandse burgers in Frankrijk (woonachtig buiten Parijs, dép. 75) hebben een zeer lange behandeltermijn. Eén totanderhalf jaar is geen uitzondering.

De Sous-Préfecture te Nantes en het Centre d’Expertise et de Ressources des Titres (CERT) behandelen sinds 2017 de aanvragen voor het inwisselen van een buitenlands rijbewijs (EU én niet-EU) in een Frans rijbewijs. Van de 200.000 aanvragen die tot op heden in Nantes zijn ontvangen, zijn er 2.600 afkomstig van Nederlandse burgers.

De Sous-Préfet van Nantes en de CERT hebben aangegeven ernaar te streven om nog voor het einde van 2019 alle reeds ontvangen urgente aanvragen (i.e. rijbewijs ingetrokken door de Franse autoriteiten, rijbewijs gestolen of verloren, rijbewijs verlopen of verzoek aanpassing rijcategorie) af te handelen.

Het CERT adviseert bij nieuwe in te dienen aanvragen:

  • Alleen aanvraag indienen wanneer deze onvermijdelijk is
  • Aanvraagdossiers COMPLEET indienen (incomplete dossiers worden voortaan door het CERT naar de aanvrager teruggezonden)
  • Het originele NL rijbewijs nooit meteen bij eerste aanvraag meesturen (alleen als het CERT daar om vraagt)
  • Persoonsgegevens volledig invullen: voornamen, achternaam, meisjesnaam, geb. datum en – plaats. NB: een eventuele adreswijziging altijd z.s.m. doorgeven.
  • Bewaar altijd een kopie van ALLE ingestuurde documenten

Een ontvangstbewijs kan het CERT pas afgeven nadat de Franse autoriteiten de aanvrager hebben verzocht het originele rijbewijs in te sturen; pas op het moment dat het CERT het originele rijbewijs heeft ontvangen gaat de geldigheid van het ontvangstbewijs in.

Nederlanders die in een zeer urgente en nijpende situatie verkeren a.g.v. de lange behandeltijd van hun reeds ingediende aanvraag, kunnen dit melden bij de Nederlandse Ambassade te Parijs, Consulaire afdeling (par-ca@minbuza.nl) o.v.v. volledige persoonsgegevens alsmede datum van verzending aanvraagdossier. De consulaire afdeling zal de meest dringende verzoeken onder de aandacht brengen bij de Sous-Préfecture te Nantes.

Lees meer over de procedure voor het aanvragen van een Frans rijbewijs op de website van de CERT.