Vacature Assistent Politie/KMar Attaché

Liaisongroep

De politie/KMar attaché vormt samen met zijn assistent de liaisongroep van de Nationale Politie en Marechaussee en is werkzaam op de Zijne Majesteit Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Madrid. De politie attaché, is namens de Nederlandse politie en justitie geaccrediteerd voor Spanje. De Marechaussee attaché is naast Spanje tevens geaccrediteerd voor Marokko en Malta.

Doelstelling van de functie

Ondersteuning van de politie/KMar attaché / de liaisongroep bij de administratie en uitvoering van diverse rechercheonderzoeken en informatie-uitwisseling in het kader van zware en georganiseerde criminaliteit, migratie gerelateerde criminaliteit en terrorisme tussen Nederland en de landen van accreditatie.

Functionele relaties

Intern: De politie/KMar attaché, ambassadeur (CdP), plv. CdP en operationeel manager, alsmede overige stafleden

Extern: Buitenlandse politie attachés, politie en justitiefunctionarissen van diverse overheidsinstellingen in zowel Nederland als Spanje, Marokko en Malta.

Functie-inhoud

Hoofdbestanddelen:

 • Ondersteunende, secretariële - en overige administratieve werkzaamheden in het kader van het verrichten van rechercheonderzoek.
 • Het onderhouden van contacten met opsporingsinstanties in zowel Nederland als Spanje.

c.   In staat zijn tot het maken van werkvertalingen, alsmede het vertalen t.b.v. van het hoofd van de liaisongroep tijdens dagelijkse werkzaamheden. (Voor officiële vertalingen wordt altijd een beroep gedaan op een gecertificeerd tolk-vertaler)

d.   Het gedelegeerd beheren van recherche informatie, de groepsadministratie en

            overige documentatie waarvoor een screeningsonderzoek vereist is.

Kwalificaties

Kennis/Opleidingseisen:

 • Gewenst is een afgeronde HBO/WO-opleiding
 • Heeft actuele kennis en ervaring van wet- en regelgeving rondom de opsporing van de zware georganiseerde, grensoverschrijdende criminaliteit en migratie.
 • Uitstekende mondelingen en schriftelijke vaardigen in de Nederlandse, Spaanse en Engelse taal. Daarnaast is het zeer gewenst dat u zich kan uitdrukken in de Franse taal.
 • Kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van internationale rechtshulpverlening
 • Kennis van de het werk van de Nationale Politie, de Marechaussee en/of het IND/DT&V Nederland

Noot : T.a.v. de laatste twee punten wordt, indien de kennis niet aanwezig is, de bereidheid gevraagd

die kennis in korte tijd, mede door interne opleiding en stage in Nederland, te verwerven.

Ervaringseisen:

 • Ervaring met secretarieel- administratieve en management ondersteunende werkzaamheden
 • Ervaring met geautomatiseerde informatie- en tekstverwerkingssystemen

Competenties:

 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Representatief
 • Aanpassingsvermogen, een flexibele instelling
 • Stressbestendigheid
 • Zelfstandigheid
 • Initiatief
 • Integriteit
 • Samenwerken

Overige eisen en opmerkingen:

 • In het bezit zijn van een rijbewijs
 • De kandidaat moet bereid zijn om ook na de reguliere werktijden en in het weekend bereikbaar te zijn om werkzaamheden te verrichten
 • De kandidaat moet bereid zijn om samen met de attachés te reizen
 • De kandidaat moet in staat en bereid zijn om zich binnen het vakgebied en de daarvoor benodigde competenties verder te ontwikkelen

Aanvullende voorwaarden in verband met Screening:

Gezien de aard van de werkzaamheden en het vertrouwelijk karakter van de informatie en omgeving waarin men werkt, wordt de functie aangemerkt als een zogenaamde vertrouwensfunctie.

Hiervoor dient de kandidaat gescreend te worden.

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze screening zullen potentiele kandidaten aan een aantal minimale voorwaarden moeten voldaan. Zoals:

 • Het hebben van familie- of vriendencontacten in Nederland, zodat met minimaal 2 referenten in Nederland contact kan worden opgenomen om vragen te stellen over de achtergronden van de potentiele kandidaat
 • Er de mogelijkheid bestaat om bij de lokale overheid navraag te doen over de achtergronden en eventuele antecedenten in relatie tot de potentiele kandidaat.

Arbeidsvoorwaarden

Aantal werkuren per week: 37,5.

Salariëring: Schaal 7 voor lokaal aangenomen werknemers op de ambassade in Madrid (conform RrLok 2005 (Rechtspositieregeling lokaal in dienst genomen werknemers) en de PUW (postuitwerking) voor Spanje.

U treedt in dienst van de Nederlandse Ambassade in Madrid op een functie van de Nederlandse Politie. U tekent een contract conform het Spaans dwingend arbeidsrecht. De Nederlandse ambassadeur is gemachtigd om namens een ander Nederlands ministerie (dan Buitenlandse Zaken) de arbeidsovereenkomst te ondertekenen.
Uw rechtspositie is geregeld in RrLok 2005 (Rechtspositieregeling lokaal in dienst genomen werknemers) en de PUW (postuitwerking) voor Spanje.

Bijzonderheden

Bij het afsluiten van het contract wordt een proefperiode van 2 maanden in acht genomen.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie of vragen over de functie en procedure kunt u contact opnemen via de email.

Stuur een brief, waaruit uw motivatie voor de functie blijkt en geef hierbij aan wat uw relatie is met Nederland, alsmede een bijbehorend CV voor 30 september 2019 naar het emailadres:

(Briefselectie zal plaats hebben in week 41, de selectiegesprekken in week 43)

Nadere informatie m.b.t. de hoofdbestanddelen van de functie:

Ad a. Zorgt voor de administratieve verwerking van binnengekomen en uitgaande post.

Controleert binnengekomen en uitgaande stukken op volledigheid, parafering etc.

Onderkent urgentie en bewaakt behandelingsverloop van in- en uitgaande stukken.

Maakt koerierszendingen verzendklaar voor diplomatieke postverzending.

Zorgt voor verzending en verwerking van in- en uitgaande e-mail, fax- en overige berichtgeving.

Verzorgt het agendabeheer van het hoofd van de groep, alsmede hotelreserveringen, reisboekingen etc. in verband met binnen- en buitenlandse dienstreizen.

Behandelt of geleidt telefoongesprekken door en ontvangt en begeleidt bezoekers.

Verwerkt, daartoe gebruikmakend van tekstverwerkingsprogramma's en computerapparatuur,

aangeleverde concepten van rapportages, brieven, notities etc.

Is belast met de voorbereiding van zakelijke en representatieve ontvangsten, stelt daartoe mede de gastenlijst op, verzorgt de uitnodigingen eventuele bestellingen etc.

Ondersteunt het hoofd van de groep in operationele aangelegenheden met daarvoor benodigd administratief onderzoek in recherchesystemen.

Vergelijkt, verwerkt en selecteert gegevens in geautomatiseerde recherchesystemen

en legt de verstrekkingen daaruit vast.

Bereidt zelfstandig de beantwoording van zowel mondelinge als schriftelijke in- en uitgaande verzoeken van eenvoudige aard voor en verricht daartoe in zelfstandigheid administratief onderzoek.

Bereidt in overleg met het hoofd van de groep de beantwoording voor in meer complexe verzoeken om recherche informatie, bijvoorbeeld in relatie tot de gevoelige verstrekking van criminele inlichtingen aan buitenlandse opsporingsinstanties.

Bewaakt mede de voortgang en administratieve procedures rondom de uitvoering van rechtshulpverzoeken.

Ad b. Onderhoudt, veelal telefonisch, zelfstandig contacten met administratieve afdelingen

van opsporings- en overige overheidsdiensten in zowel Nederland als Spanje inzake de beantwoording en de afdoening van administratieve rechercheverzoeken van eenvoudige aard.

Pleegt, indien noodzakelijk bij tijdelijke afwezigheid van het hoofd van de groep, deeloverleg met functionarissen van politie en justitie in zowel Nederland, Servië en andere landen van accreditatie inzake lopende rechercheonderzoeken en/of de rechtshulpverlening.

Onderhoudt functionele contacten met andere buitenlandse liaison officers, hun lokale assistenten en administratieve medewerkers.

Ad c. Verricht in relatie tot alle voorkomende operationele werkzaamheden en de representatieve verplichtingen van het hoofd van de groep schriftelijke vertaling werkzaamheden, veelal in de Spaanse taal.

Treedt in voorkomende gevallen op als niet officiële vertaler in de Spaanse taal ten behoeve van het hoofd van de groep als ook ten behoeve van bezoekers van politie en justitie uit Nederland in de contacten met politiële en justitiële instanties en diverse overige lokale informatiebronnen.

Notuleert werkbesprekingen, vergaderingen zowel in de Nederlandse of Spaanse taal.

Ad d. Draagt mede zorg voor de inachtneming van privacy reglementering en toepassing

van voorschriften die samenhangen met de verstrekking procedures en de beveiliging van recherche informatie.

Draagt mede zorg voor het beheer van de automatiseringsapparatuur en verricht de dagelijks voorkomende werkzaamheden op het gebied van dit applicatiebeheer.

Beheert, bestelt en houdt voorraad van formulieren en kantoorartikelen.

Voert een deelboekhouding ten behoeve van een kleine kas, is medeverantwoordelijk voor de bewaking van toegekend groepsbudget en maakt periodiek daarvan een financieel verslag.

Werkt mee aan de samenstelling van statistische gegevens, periodieke rapportages, jaarverslagen, jaarplan en voorstellen voor de groepsbegroting.

Leest open bronnen, selecteert daaruit relevante berichtgeving en houdt daarvan een overzicht bij.