Inzet Mobiel Vingerafdrukopname Apparaat in El Salvador

Beste Nederlanders,

We willen u graag informeren over de inzet van het Mobiel Vingerafdrukopname Apparaat (MVA) van de Nederlandse ambassade te San José (ZMA San José), op dinsdag 16 october 2018, in het Hotel Sheraton Presidente te San Salvador, ten behoeve van de inname van paspoortaanvragen van Nederlanders.

Zoals u wellicht weet, zijn identificatie en registratie van biometrische gegevens onderdelen van het paspoort aanvraagproces. Daarom dient iedere aanvrager in persoon te verschijnen bij de aanvraag van een paspoort. Het consulaat in San Salvador beschikt niet over apparatuur om biometrische gegevens te registreren. Voor Nederlanders in El Salvador betekent dit dat de vernieuwing van hun paspoort in Nederland dient plaats te vinden of bij een ambassade die wel beschikt over deze apparatuur. De meeste Nederlanders reizen daarvoor naar de ambassade in Costa Rica.

De ambassade beschikt over een Mobiel Vingerafdrukafname Apparaat waarmee het mogelijk is om op een locatie buiten de ambassade vingerafdrukken te registreren die daarna in Costa Rica aan de paspoortaanvraag gekoppeld kunnen worden. De inzet van het MVA is aan strikte voorwaarden verbonden en is beperkt tot een klein aantal uitzonderingssituaties. Buiten Costa Rica kan het MVA alleen gebruikt worden door een medewerker van ambassade San José.

Op de genoemde dag zal een medewerker van ambassade San José spreekuur houden in het Hotel Sheraton in San Salvador. Tijdens dit spreekuur zullen aanvragen voor paspoorten worden ingenomen en worden ter plekke de vingerafdrukken elektronisch geregistreerd. De aanvraag wordt vervolgens - net als in het normale aanvraagproces - eerst in Costa Rica en daarna in Den Haag verder verwerkt.

Uitvoering

Het spreekuur zal plaatsvinden op dinsdag 16 october 08:00 uur tot 13:00 uur in het Hotel Sheraton  Presidente in San Salvador (Adres: Final Avenida la Revolución, Colonia San Benito, Tel.  +503 2283 4089 en uitsluitend op afspraak.

u dient via e-mail contact op te nemen met de ambassade in San José, via sjo-ca@minbuza.nl. Geeft u daarbij a.u.b. aan om wat voor aanvraag het gaat (minderjarige, volwassene, etc.) en om welke persoon. Voor elke paspoortaanvraag wordt een half uur ingepland om deze te verwerken.

U dient zich van te voren te informeren over alle vereisten die gelden voor uw specifieke aanvraag. Al deze informatie vindt u op de website van ambassade: www.nederlandwereldwijd.nl. De paspoortaanvragen dienen (bij voorkeur) vooraf te worden beoordeeld door de ambassade in San José. Stuurt u daarom z.s.m. een compleet ingevuld paspoortaanvraagformulier, voorzien van alle benodigde bijlagen, gescand per email op naar sjo-ca@minbuza.nl.  Daarna krijgt u een afspraak toe gewezen. Het aanvraagformulier en sommige bijlagen moet u op het moment van de afspraak in het bijzijn van de ambassademedewerker ondertekenen, dus onderteken a.u.b. de betreffende documenten nog niet als u ze scant en opstuurt.

Tijdens de afspraak moet u per paspoortaanvraag alle documenten in origineel en in kopie afgeven, inclusief twee recente pasfoto’s die voldoen aan de eisen van de fotomatrix en de aanvraag contant en gepast betalen.  In het Hotel Sheraton Presidente worden geen kopieën voor u gemaakt. De pasfoto’s worden in Costa Rica ingescand met de daarvoor bestemde apparatuur (die niet meegenomen kan worden naar El Salvador) en op dat moment kan pas met zekerheid vastgesteld worden of de door u ingediende pasfoto’s volledig voldoen aan de vereisten. Voldoen uw pasfoto’s daar niet aan, dan kan uw aanvraag niet verder verwerkt worden.

Deelname

Op het spreekuur zullen uitsluitend de vingerafdrukken worden geregistreerd van Nederlanders die zich voor deelname hebben opgegeven bij de ambassade, uiterlijk op maandag 8 october a.s., of daarna slechts indien er nog ruimte in de agenda beschikbaar is. Komt u zonder afspraak op het consulaat, dan wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Betaling verschuldigde leges

U betaalt de verschuldigde leges in, US Dollars (USD), conform de in oktober geldende wisselkoers van de Euro in US dollars (koers zoals bepaald door het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Rechten

Aan de inzet van het MVA zijn juridische, technische en financiële aspecten verbonden. Deelname aan deze activiteit is daarom volledig voor eigen risico en er kunnen geen claims bij de ambassade worden ingediend indien uw paspoortaanvraag niet naar verwachting verloopt; ook niet als om wat voor reden dan ook, de geplande reis van de ambassademedewerker geen doorgang kan vinden. De enige twee uitzonderingen die hierop gemaakt kunnen worden zijn: 1) als bij de verwerking van de aanvragen in Costa Rica blijkt dat de pasfoto toch niet aan de vereisten voldoet, of 2) als de geregistreerde vingerafdrukken om wat voor reden dan ook niet bruikbaar blijken te zijn. In deze gevallen kunt u bij de ambassade in San José om terugbetaling vragen van uitsluitend het betaalde tarief voor de paspoortaanvraag (uitbetaling via het consulaat in San Salvador, indien de claim gehonoreerd wordt).

Mocht tijdens de afname van de vingerafdrukken ter plekke al blijken dat deze niet van voldoende kwaliteit zijn om door het MVA te kunnen worden geregistreerd, dan kan uw paspoortaanvraag helaas niet worden voortgezet, tenzij u kiest voor de optie van een paspoort met een geldigheid van 1 jaar (tegen dezelfde kostprijs als een paspoort met een geldigheidsduur van 10 jaar).

Verwijzingen

Aanvraagformulieren en de vereisten voor paspoortaanvragen kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade: www.nederlandwereldwijd.nl