Vacature: Honorair Consul te Arusha, Tanzania

Nederlandse Ambassade in Dar es Salaam, Tanzania

De Nederlandse Ambassade in Dar es Salaam behartigt de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden en zijn burgers in Tanzania, Mauritius, Madagaskar en de Comoren, onder andere op het vlak van consulaire bijstand en handel. In het gebied rond Arusha bevinden zich veel Nederlanders en Nederlandse bedrijven. Verder is de regio een populaire vakantiebestemming. Arusha is tevens de vestigingsplaats voor een aantal internationale organisaties, zoals de East African Community (EAC) en het UN Mechanism for International Criminal Tribunal (MICT). Het werkgebied omvat de regio’s: Arusha, Kilimanjaro, Mwanza, Simiyu en Mara.

Voor Arusha is de Nederlandse Ambassade op zoek naar een

HONORAIR CONSUL

Werkomgeving

De Honorair Consul in Arusha assisteert de Ambassade in belangenbehartiging voor het Koninkrijk en zijn burgers met name op het vlak van consulaire bijstand en handel.

De Ambassade in Dar es Salaam is een middelgrote Ambassade met 17 medewerkers, waarvan 5 uitgezonden medewerkers. Het ressort van de ambassade omvat behalve Tanzania met Zanzibar ook de Comoren, Madagaskar, Mauritius en de EAC.

Specifieke functie-informatie

De Honorair Consul verzorgt:

 • Consulaire dienstverlening (hulp aan Nederlanders) in geval van een noodsituatie of in de vorm van gedetineerdenbezoek.
 • Informatieverstrekking over en facilitering van paspoort- en visumaanvragen.
 • Bevordering van handelsbelangen en economische diplomatie in nauwe afstemming met de ambassade in Dar es Salaam en het bieden van ondersteuning bij inkomende (handels)missies.
 • Informatievestrekking aangaande het investeringsklimaat in Tanzania aan (potentiële) Nederlandse investeerders.
 • Informatieverstrekking over het Orange Knowledge Programma aan Tanzanianen die op zoek zijn naar studiemogelijkheden in Nederland.
 • Organisatie van Koningsdag in Arusha
 • Ondersteuning bij het organiseren van de viering van het Sinterklaasfeest voor de Nederlandse gemeenschap in Arusha.
 • Andere incidentele diensten op verzoek van de hoofdpost.

De Honorair Consul:

 • Doet jaarlijks verslag van zijn/haar activiteiten en van de behaalde resultaten aan de Ambassadeur
 • Rapporteert wanneer daartoe aanleiding is over kwesties inzake Nederlandse belangen, over uitspraken van autoriteiten in zijn/haar ressort betreffende de betrekkingen met Nederland, over veiligheidszaken en over andere zaken die van belang kunnen zijn voor de ambassade en BZ.
 • De Honorair consul is bereid minimaal eens per twee jaar een bezoek te brengen aan de ambassade in Dar Es Salaam voor overleg, training en kennisuitwisseling.
 • Heeft de plicht de wetten en regelgeving van de ontvangende Staat te eerbiedigen en zich niet te mengen in de binnenlandse aangelegenheden van die Staat (artikel 55 Verdrag van Wenen).

Profiel gezochte Honorair Consul

De ideale kandidaat voor deze functie is iemand die:

 • beschikt over een uitgebreid netwerk in de lokale samenleving, in het bijzonder het zakenleven;
 • gezag en respect geniet binnen de Nederlandse gemeenschap en bij de lokale autoriteiten;
 • een grondige kennis van de lokale omstandigheden heeft;
 • een goede reputatie en toegang tot de plaatselijke bestuurlijke en politieke autoriteiten heeft;
 • naast het Engels ook Swahili en bij voorkeur het Nederlands beheerst;
 • over een eigen bron van inkomsten beschikt;
 • toegang heeft tot geschikte huisvesting voor het consulaat en eventuele personele ondersteuning;
 • een goed gevoel voor de Nederlandse belangen in de regio heeft en deze belangen kan behartigen zonder daarbij in conflict te komen met zijn/haar eigen belangen;
 • van onbesproken gedrag is.

Contactpersoon

Kandidaten worden verzocht om voor 1 september 2018 hun belangstelling kenbaar te maken aan Dhr. Jeroen Verheul, Zijner Majesteits Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur te Dar es Salaam, bij voorkeur via een e-mail aan DAR-CDP@minbuza.nl.

Financiële regeling

De functie is onbezoldigd. De ambassade voorziet wel in een bescheiden, forfaitaire onkostenvergoeding.