Paspoortaanvraag indienen bij ambassade Panama

Op 23 mei (middag) en 24 mei kunt u een paspoortaanvraag indienen bij de Nederlandse ambassade in Panama. Hoe dat in zijn werk gaat kunt u hieronder nalezen.

Inzet Mobiel Vingerafdrukopname Apparaat in Panama

Beste Nederlanders,

We willen u graag informeren over de inzet van het Mobiel Vingerafdrukopname Apparaat (MVA) van de Nederlandse ambassade te San José (ZMA San José), op woensdag 23 en donderdag 24 mei 2018, op de ambassade in Panama-stad, ten behoeve van de inname van paspoortaanvragen van Nederlanders.

Zoals u wellicht weet, zijn identificatie en registratie van biometrische gegevens onderdelen van het paspoort aanvraagproces. Daarom dient iedere aanvrager in persoon te verschijnen bij de aanvraag van een paspoort. De ambassade in Panama-stad beschikt niet over apparatuur om biometrische gegevens te registreren. Voor Nederlanders in Panama betekent dit dat de vernieuwing van hun paspoort in Nederland dient plaats te vinden of bij een ambassade die wel beschikt over deze apparatuur. De meeste Nederlanders reizen daarvoor naar de ambassade in Costa Rica.

De ambassade beschikt over een Mobiel Vingerafdrukafname Apparaat waarmee het mogelijk is om op een locatie buiten de ambassade vingerafdrukken te registreren die daarna in Costa Rica aan de paspoortaanvraag gekoppeld kunnen worden. De inzet van het MVA is aan strikte voorwaarden verbonden en is beperkt tot een klein aantal uitzonderingssituaties. Buiten Costa Rica kan het MVA alleen gebruikt worden door een medewerker van ambassade San José en alleen op de locatie van de ambassade in Panama.

Op de genoemde dagen zal een medewerker van ambassade San José spreekuur houden op de ambassade in Panama-stad. Tijdens dit spreekuur zullen aanvragen voor paspoorten worden ingenomen en worden ter plekke de vingerafdrukken elektronisch geregistreerd. De aanvraag wordt vervolgens - net als in het normale aanvraagproces - eerst in Costa Rica en daarna in Den Haag verder verwerkt.

Uitvoering

Het spreekuur zal plaatsvinden op 23 mei van 13:00 tot 17:00 uur en op 24 mei van 8:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur, op de ambassade in Panama-stad (zie http://panama.nlambassade.org/ voor het adres) en uitsluitend op afspraak.

In dit geval kan niet gebruik gemaakt worden van de applicatie voor het maken van afspraken zoals op de website staat, maar dient u via e-mail contact op te nemen met de ambassade in San José, via sjo-ca@minbuza.nl. Geeft u daarbij a.u.b. aan om wat voor aanvraag het gaat (minderjarige, volwassene, etc.) en om welke perso(o)n(en). Voor elke paspoortaanvraag wordt een kwartier ingepland om deze te verwerken.

U dient zich van te voren te informeren over alle vereisten die gelden voor uw specifieke aanvraag. Al deze informatie vindt u op de website van ambassade: www.nederlandwereldwijd.nl. De paspoortaanvragen dienen (bij voorkeur) vooraf te worden beoordeeld door de ambassade in San José. Stuurt u daarom z.s.m. een compleet ingevuld paspoortaanvraagformulier, voorzien van alle benodigde bijlagen, gescand per email op naar sjo-ca@minbuza.nl.  Daarna krijgt u een afspraak toegewezen.  Het aanvraagformulier en sommige bijlagen moet u op het moment van de afspraak in het bijzijn van de ambassademedewerker ondertekenen, dus onderteken a.u.b. de betreffende documenten nog niet als u ze scant en opstuurt.

Tijdens de afspraak moet u per paspoortaanvraag alle documenten in origineel en in kopie, inclusief twee recente pasfoto’s die voldoen aan de eisen van de fotomatrix afgeven en de aanvraag contant en gepast betalen. Op het consulaat worden geen kopieën voor u gemaakt. De pasfoto’s worden in Costa Rica ingescand met de daarvoor bestemde apparatuur (die niet meegenomen kan worden naar Panama) en op dat moment kan pas met zekerheid vastgesteld worden of de door u ingediende pasfoto’s volledig voldoen aan de vereisten. Voldoen uw pasfoto’s daar niet aan, dan kan uw aanvraag niet verder verwerkt worden.

In Panama-stad kunt u pasfoto’s laten maken die voldoen aan de Nederlandse norm bij foto shop Halcon op Plaza Concordia, lokaal 253, tel. 223-1179, of 6102-6297.

Deelname

Een maximum van 30 aanvragen kan worden ingenomen.

Op het spreekuur zullen uitsluitend de vingerafdrukken worden geregistreerd van Nederlanders die zich voor deelname hebben opgegeven bij de ambassade, uiterlijk op maandag 14 mei a.s., of daarna slechts indien er nog ruimte in de agenda beschikbaar is. Komt u zonder afspraak op het consulaat, dan wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Betaling verschuldigde leges

U betaalt de verschuldigde leges in, US Dollars (USD), conform de in mei geldende wisselkoers van de Euro in US dollars (koers zoals bepaalt door het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Voor de prijzen in Euro’s, zie: http://panama.nlambassade.org/shared/burgerzaken/burgerzaken%5B2%5D/consulaire-tarieven?selectedLocalDoc=consulaire-tarieven-panama

Rechten

Aan de inzet van het MVA zijn juridische, technische en financiële aspecten verbonden. Deelname aan deze activiteit is daarom volledig voor eigen risico en er kunnen geen claims bij de ambassade worden ingediend indien uw paspoortaanvraag niet naar verwachting verloopt; ook niet als om wat voor reden dan ook, de geplande reis van de ambassademedewerker geen doorgang kan vinden. De enige twee uitzonderingen die hierop gemaakt kunnen worden zijn: 1) als bij de verwerking van de aanvragen in Costa Rica blijkt dat de pasfoto toch niet aan de vereisten voldoet, of 2) als de geregistreerde vingerafdrukken om wat voor reden dan ook niet bruikbaar blijken te zijn. In deze gevallen kunt u bij de ambassade in San José om terugbetaling vragen van uitsluitend het betaalde tarief voor de paspoortaanvraag (uitbetaling via de ambassade in Panama-stad, indien de claim gehonoreerd wordt).

Mocht tijdens de afname van de vingerafdrukken ter plekke al blijken dat deze niet van voldoende kwaliteit zijn om door het MVA te kunnen worden geregistreerd, dan kan uw paspoortaanvraag helaas niet worden voortgezet, tenzij u kiest voor de optie van een paspoort met een geldigheid van 1 jaar (tegen dezelfde kostprijs als een paspoort met een geldigheidsduur van 10 jaar).

Verwijzingen

Aanvraagformulieren en de vereisten voor paspoortaanvragen kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade: www.nederlandwereldwijd.nl