Paspoortaanvraag indienen 9 - 11 oktober 2017 in Managua

U kunt een paspoortaanvraag indienen tijdens het bezoek van medewerkers van de Nederlandse ambassade te San José aan Managua. Dit bezoek vindt plaats van 9 t/m 11 oktober 2017.

Inzet Mobiel Vingerafdrukopname Apparaat in Managua

Beste Nederlanders,

We willen u graag informeren over de inzet van het Mobiel Vingerafdrukopname Apparaat (MVA) van de Nederlandse ambassade te San José (ZMA San José), van 9 oktober – 11 oktober 2017 in Managua, ten behoeve van de inname van paspoortaanvragen van Nederlanders. Tevens is het mogelijk om een N.I.K. (Nederlandse identiteitskaart) aan te vragen. Daarvoor hoeft u niet een apart formulier in te vullen; het enige vereiste is een extra pasfoto.

Zoals u wellicht weet, zijn identificatie en registratie van biometrische gegevens onderdelen van het paspoort aanvraagproces. Daarom dient iedere aanvrager in persoon te verschijnen bij de aanvraag van een paspoort. Het consulaat in Managua en Granada beschikt niet over apparatuur om biometrische gegevens te registreren. Voor Nederlanders in Nicaragua betekent dit dat de vernieuwing van hun paspoort in Nederland dient plaats te vinden of bij een ambassade die wel beschikt over deze apparatuur. De meeste Nederlanders reizen daarvoor naar de ambassade in Costa Rica.

De ambassade beschikt over een Mobiel Vingerafdrukafname Apparaat waarmee het mogelijk is om op een locatie buiten de ambassade vingerafdrukken te registreren die daarna in Costa Rica aan de paspoortaanvraag gekoppeld kunnen worden. De inzet van het MVA is aan strikte voorwaarden verbonden en is beperkt tot een klein aantal uitzonderingssituaties. Buiten Costa Rica kan het MVA alleen gebruikt worden door een medewerker van de ambassade.

Op een nader te bepalen locatie in Managua en een nader te bepalen dag (of dagen) zal een medewerker van de ambassade spreekuur houden. Tijdens dit spreekuur zullen aanvragen voor paspoorten worden ingenomen en worden ter plekke de vingerafdrukken elektronisch geregistreerd. De aanvragen wordt vervolgens - net als in het normale aanvraagproces - eerst in Costa Rica en daarna in Den Haag verder verwerkt.

Uitvoering

Het spreekuur zal plaatsvinden in de week van 9 oktober  t/m 11 oktober in Managua en uitsluitend op afspraak. Locatie en precieze data en tijdstippen worden later bekend gemaakt.

In dit geval kan niet gebruik gemaakt worden van de applicatie voor het maken van afspraken zoals op de website staat, maar dient u via email contact op te nemen met de ambassade in San José, via sjo-ca@minbuza.nl. Geeft u daarbij a.u.b. aan om wat voor aanvraag het gaat (minderjarige, volwassene, etc.) en om welke perso(o)n(en). Voor elke paspoortaanvraag wordt een kwartier ingepland om deze te verwerken.

U dient u van te voren te informeren over alle vereisten die gelden voor uw specifieke aanvraag. Al deze informatie vindt u op de website https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/paspoort-en-id-kaart
De paspoortaanvragen dienen vooraf te worden beoordeeld door de ambassade in San José. Stuurt u daarom z.s.m. nadat u een afspraak heeft toegewezen gekregen, een compleet ingevuld paspoortaanvraagformulier, voorzien van alle benodigde bijlagen, gescand per email op naar sjo-ca@minbuza.nl
Het aanvraagformulier moet u op het moment van de afspraak in het bijzijn van de ambassademedewerker ondertekenen, dus onderteken a.u.b. het formulier voordat u het scant en opstuurt nog niet.

Tijdens de afspraak moet u per paspoortaanvraag alle documenten in origineel en in kopie, inclusief twee recente pasfoto’s die voldoen aan de eisen van de fotomatrix afgeven.  Er worden geen kopieën voor u gemaakt . U moet de aanvraag contant en gepast in córdobas (NIO) betalen.

De pasfoto’s worden in Costa Rica gescand met de daarvoor bestemde apparatuur (die niet meegenomen kan worden naar Nicaragua) en op dat moment kan pas met zekerheid vastgesteld worden of de door u ingediende pasfoto’s volledig voldoen aan de vereisten. Voldoen uw pasfoto’s daar niet aan, dan kan uw aanvraag niet verder verwerkt worden.

In Managua kunt u pasfoto’s laten maken die voldoen aan de Nederlandse norm bij Fotogenia, Centro Jean Paul, Blvd. Jean Paul Jeanie, contiguo a Farmacia Familiar, Managua.

Deelname

Een maximum van 48 aanvragen kan worden ingenomen.

Op het spreekuur zullen uitsluitend de vingerafdrukken worden geregistreerd van Nederlanders die zich voor deelname hebben opgegeven bij de ambassade, uiterlijk op vrijdag 29 september a.s., of daarna slechts indien er nog ruimte in de agenda beschikbaar is. Komt u zonder afspraak, dan wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Betaling verschuldigde leges

U betaalt de verschuldigde leges contant in córdobas (NIO) conform de in oktober geldende wisselkoers van de euro in córdobas (koers zoals bepaald door het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Voor de prijzen in euro’s, zie
https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/consulaire-tarieven/costa-rica

Rechten

Aan de inzet van het MVA zijn juridische, technische en financiële aspecten verbonden. Deelname aan deze activiteit is daarom volledig voor eigen risico en er kunnen geen claims bij de ambassade worden ingediend indien uw paspoortaanvraag niet naar verwachting verloopt; ook niet als om wat voor reden dan ook, de geplande reis van de ambassademedewerker geen doorgang kan vinden. De enige twee uitzonderingen die hierop gemaakt kunnen worden zijn:
1) als bij de verwerking van de aanvragen in Costa Rica blijkt dat de pasfoto toch niet aan de vereisten voldoet, of
2) als de geregistreerde vingerafdrukken om wat voor reden dan ook niet bruikbaar blijken te zijn. In deze gevallen kunt u bij de ambassade in San José om terugbetaling vragen van uitsluitend het betaalde tarief voor de paspoortaanvraag (uitbetaling via het consulaat in Managua, indien de claim gehonoreerd wordt).

Mocht tijdens de afname van de vingerafdrukken ter plekke al blijken dat deze niet van voldoende kwaliteit zijn om door het MVA te kunnen worden geregistreerd, dan kan uw paspoortaanvraag helaas niet worden voortgezet, tenzij u kiest voor de optie van een paspoort met een geldigheid van 1 jaar (tegen dezelfde kostprijs als een paspoort met een geldigheidsduur van 10 jaar).

Verwijzingen

Aanvraagformulieren en de vereisten voor paspoortaanvragen kunt u vinden op de website https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/paspoort-en-id-kaart